Cseplogep 1A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhez!” (Vörösmarty Mihály)

   Jászfényszarun tevékenykedő értelmiségieket, iparosokat, kereskedőket és egyéb személyeket, hivatalokat, közösségeket 87 év távlatában is érdekes megismerni.
A családnevek alapján sokan szüleiket, nagy- és dédszüleiket ismerhetik meg. A településen élők életéhez, a nagyközség fejlődéséhez másokkal együtt nagyban hozzájárultak.
   Az adatokat és neveket Szolnok Város és Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Címtára* összeegezte, melyet dr. Vajda Gyula m. kir. államrendőrségi detektív szerkesztett és FaragóSándor szolnoki könyvnyomdájában1932-ben adtak ki. A szerző az előszóban többek között leírja „…Főcélja e könyvnek, hogy megbízható kalauz legyen…” Ismerjük meg most településünket a könyvben megjelentek alapján visszarepülve majd kilenc évtizedet.


Jászfényszaru nagyközség. Jászsági felsőjárás. Járási székhelye: Jászberény.
Lakosainak száma 7835. Területe: 13245 kat. hold. Posta, távirda, telefon, csendőrség és tűzoltóság: Helyben. Járásbíróság, főszolgabírói hivatal, adóhivatal: Jászberény. Törvényszék, P. ü. igazgatóság: Szolnok.Autóbuszközlekedés: Állomástól községházáig.
Országos vásárok: március 12, május 12, július 29, október 24. Heti vásár: minden csütörtökön.

Községi elöljáróság Telefon 1. Közs. főjegyző: Gyila Ferenc A. jegyző: Nagy Bertalan Főbíró: Rusai Nándor Közs. orvos: Dr. Hortáver József Pénztárnok: Bali Gábor
Tisztviselők: Giczey Miklós, Haffner Dezső, Koncz Péter, vitéz Lászlóvári László, Zsiga Lajos

Cseplogep 2Egyházi hivatal Róm. kath. egyház község, plébános: Hebrony Kálmán Káplán: Béres Árpád Máv. főnökség Állomás elöljáró: Erdei Zsigmond
M. kir, postahivatal 664. szám. Tel. szolg: d. e. 8—12-ig, d. u. 2—6-ig, Postamesternő: Gusztin Mihályné Kiadó: Czipper Erzsébet
M. kir. csendőrség Telefon 2. Vezető: Márton Lajos tiszth. Helyettes: Kirczis G. t.-őrm. Tűzoltóság Vezető: Gyila Ferenc fjző.
Iskolák: Róm. kath. elemi népiskola Ig. tanító: Gusztin Mihály Külterületi iskolák: Vasuti tanya, tanító: Geng Márton Winkler tanya, tanító: Zingai Béla
Pénzintézet: Jászfényszarui Hitelszövetkezet mint az O. K. H. tagja, igazgató: Gyila Ferenc, pénztárnok: Novothny István, főkönyvelő: Noge Gyula
Egyesületek, társaskörök: Jászfényszarui 48-as Gazda Kör, elnök: Kiss Sándor Alvégi rk. Gazda Kör, elnök: Rimóczi Pál Legény Egylet, elnök: Hebrony Kálmán Leány Egylet, elnök: Danassy Mária Levente Egyesület, elnök: Gyila Ferenc főjegyző
Orvosok: Dr. Hortáver József, Dr. Welsinszky Zoltán Állatorvos: Halmos Sándor Gyógyszerész: Galata László  Szülésznők: özv. Czipper Nándorné, özv. Darabont Józsefné, özv. Kohári Lászlóné, Palkovits Edéné Ügyvéd: Dr. Bencze József Könyvnyomda: Darabont Lajos Temetkezési vállalkozók: Czeglédi Vendel, Varga Pál
Iparosok: Asztalosok: Czeglédi Vendel, Dobák János, Mansuti Ferenc, ifj. Márton István, Varga Pál Ácsiparosok: Jánosi Sándor, Kovács Imre, Molnár Ferenc Bádogosok: Frankl László, Riesz Jenő Borbélyok: Dugonics Sándor, Novák Lajos, Schmál János, Tábori Dezső Cipészek: Borbély János, Borbély Sándor, Gyenge Imre, Kelemen Ferenc, Mészáros József, Papp István, Penczner Péter, Pető Imre, Réz Pál, Rózsa István, Sápi István, Varga Sándor, Virosztek Sándor, Zsámboki János, Zsámboki István Csizmadia: Kovács Vince Férfi szabók: Berecz József, Bodony Nándor, id. Bukó Mihály, ifj. Bukó Mihály, Fazekas István, Fábri János, Gelles Gyula, Jakus Nándor, Tiszárovics Lajos, Török Sándor, Turjányi Péter Hentesek, mészárosok: Berényi János, Berényi Béla, Csáki Béla, Győri Sándor, Magyar Sándor, Pető Antal, Rimóczi Sándor, Seress Dezső Kádár: Ujvári Jenő Kerékgyártók: Csomor Nándor, Dobrotka László, Nádudvari Dezső Kovácsok: Dugonics Károly, Fónagy László, Harangozó János, Lászlóvári József, Magyar Sándor, Marton István, Mezei Sándor, Zsámboki János Kőműves iparos: Rigó Péter Kötélgyártók: Csúz András, özv. Vámos Imréné Női szabók: Bukó Ilona, Csorba Anna, Dugonics Veronika, Kiss Józsefné, Lászlóvári Magdolna, Tanczikó Istvánné, Tiszárovics Lajosné Órás és ékszerész: Tomek József Pékek: Darabont József, Török Sándor Szobafestő: Donáth Jenő Villanyszerelő: Palkovics Ede
Fényképész: Mihályi Dezső Halászok: Farkas András, Koczka Imre, Kovács Ferenc
Fatelep: Verebélyi Lajos Kéményseprő: Almássy Gergely magánjog. Alapítva 1905.
Rőfös kereskedők: Goldmann Jenő, Goldmann Mór, Weinberger János
Rőfös és vegyeskereskedők: Kőnig Ignáczné, Ungvári Sándor
Vegyeskereskedők: Bukó Pál, Dugonics Vice, Ernszt Lajos, Goldmann Farkasné, Goldmann Ferenc, Kőnig Vilmos, özv. Reisz Zoltánné, Smazsinka Zoltán, Török Sándorné, Trencsényi Alajos
Szállodák: „Községi nagyvendéglő”, Spitzer Miksa Vendéglősök: Bontos Gyula, Spitzer Miksa Szikvizgyártó: Girtlet István és Rózsa Sándor Szeszfőzde: Községi szeszfőzde Földbirtokosok: (100 kath. holdon felüliek) Rimóczi Győző, Winkler Bertalan Szőlőbirtokosok: Kaló Márton, Rimóczi Pál, Rubint János, Winkler Bertalan
Bércséplők: Cserháti János, Deák Nándor, Dobrotka Ernő, Dobrotka József, Fónagy László, Márkus Balázs, Márkus Pál, Márkus József, Márkus Ferenc, Magyar József Gabonakereskedők: Goldmann Ferenc, Goldmann Mór Malmok: Kiss János, Wéber Kató (gőzmalom)
Dohánytőzsdék: Andics János, Dugonics Vince, Győri Sándor, Jónás Imréné, Kővágó Imre, Reisz Zoltánné
Bérautófuvarozó:
Lechky János
* 1932-es könyvben szereplő részek betűszerinti írásmód szerint

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó: Városi Értéktár archívuma, Korabeli kép – cséplés egy tanyán