Fényszaruiak Baráti Egyesülete
Jászfényszaru, Fürst S. út 1.

 

Egyesületi munkáért elismerési formák szabályzata


A Fényszaruiak Baráti Egyesület tagságának, barátainak az egyesületben, az alapítványért végzett átlagon felüli munka, támogatás megbecsüléseként az elnökség a következő elismerési formák alapítását határozta el.


I.

Az egyesületi tagsággal járó megbecsülés

1. Életkor szerinti köszöntés
Az elnökség az egyesületi tagot 60., 70. születésnapja alkalmából levélben, a 75. és az ezt követoen 5 évenkénti születésnapja alkalmából az elnökség képviselői személyesen köszöntik.

2. Egyesületben eltöltött idő szerinti köszöntés
Az elnökség az egyesületi tag tagságának 10., 20. évfordulója alkalmából levélben köszönti tagjait. A 25. és azt követően 5 évenkénti jubileumon az elnökség képviselői személyesen köszöntik a jubilánst.


II.
Az egyesületben vagy az egyesületért, alapítványért végzett

átlagon felüli munka, támogatás elismerése

1. Egyesületi munkáért elismerő oklevél
Az elismero oklevél adományozható az egyesület éves programjainak végrehajtását, az alapítvány céljait átlagon felül segítő egyesületi tagoknak, illetve egyesületen kívüli természetes vagy jogi személyeknek.
Az elismerő oklevél sötétkék velúrmappában elhelyezve A/4-es nagyságú, amely tartalmazza az elismerésben részesülő személy nevét, az adományozás keltét, az egyesület viaszpecsét lenyomatát. Az oklevelet az egyesület elnöke és titkára írja alá.
Az elnökség a beérkező javaslatok alapján évente legfeljebb tíz elismerő oklevelet adományozhat.

2. Egyesületi munkáért kitüntető plakett
A kitüntető plakett adományozható az egyesületben vagy egyesületért, alapítványért végzett több éves kiemelkedő munkavégzés, támogatás elismeréseként.
A kitüntető plakettben részesülhet egyesületi tagon túl az egyesület munkáját segítő, alapítványt támogató egyesületen kívüli természetes vagy jogi személy.
A kitüntető plakett 80 mm átmérőojű 3 mm vastagságit, az egyesület címerét ábrázoló terrakotta plakett, díszdobozban elhelyezve. A kitüntető plaketthez sötétkék velúrmappában elhelyezett A/4-es nagyságú, a II/l. pontban leírt tartalmú oklevél is jár.
Az elnökség a beérkező javaslatok alapján évente legfeljebb öt kitüntető plakettet adományozhat.

3. Egyesületi munkáért ezüst kitűző
Az ezüst kitűző adományozható az egyesületben vagy az egyesületért, alapítványért hosszú idon keresztül kiemelkedő munkát végző személyeknek.
Az ezüst kitűző 30 mm átmérőjű, az egyesület címerét ábrázoló kitűzheto, 12 gramm súlyú ezüst jelvény, díszdobozban elhelyezve. Az ezüst kitűzőhöz sötétkék velúrmappában elhelyezett A/4-es nagyságú, a II/1. pontban leírt tartalmú oklevél is jár.
Az elnökség a beérkezo javaslatok alapján évente legfeljebb három ezüst kitűzőt adományozhat.

4. „Tiszteleti tag" /örökös vagy tiszteletbeli tag/
Az egyesületért, az alapítványért, a városért végzett több évtizedes kiemelkedő, önzetlen munkáért, közéleti, társadalmi tevékenységért a működési szabályzatban szereplő „tiszteleti tag" cím adományozható.
A „tiszteleti tag" cím adományozásánál az egyesület megalakulását megelőzően a településért, az itt élő emberek érdekében végzett munka is figyelembe vehető.
Ezen elismeréssel egyesületi tag esetében „örökös tag", egyesületen kívüli személynél „tiszteletbeli tag" cím adományozható.
Az adományozást A/3-ás nagyságú, hengerben elhelyezhető díszoklevélben kell közzétenni.
A díszoklevéllel együtt 90 mm átméroju, 5 mm vastagságú, az egyesület címerét ábrázoló, díszdobozban elhelyezett bronzplakett is jár.
„Tiszteleti tag" cim választási ciklusonként /3 év/ legfeljebb négy adható.
A „tiszteleti tag címet az elnökség javaslata alapján nyílt szavazással a közgyűlés adományozza.


III.
Egyéb kitüntetési lehetőségek

1. „Jászfényszaruért kitüntető emlékérem"
A „Jászfényszaruért kitüntető emlékérem" kitüntetést 1993-ban Jászfényszaru Város Önkormányzata alapította, amely adományozható annak a magánszemélynek, közösségnek, aki/k/
• a város társadalmi, gazdasági fejlődésében
• az oktatatás, nevelés és közművelés
• az egészségügy, a környezetvédelem

2. „Jászságért" Díj
A „Jászságért" Díj-t „A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma alapította, mely díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság művelodési és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett.

3. „Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért" Díj
„Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért" Díj-t a Megyei Önkormányzat alapította a megyében kiemelkedő gazdasági, oktatási, művelodési és egészségügyi munkát végző személyeknek, közösségeknek.

4. Állami kitüntetések
A Magyar Köztársaság Kormánya, minisztériumai, országos szervezetei által alapított kitüntetésekre való felterjesztésre az egyesület elnöksége kezdeményezéssel, ajánlással élhet.


IV.
Egyéb rendelkezések

1. Az egyesület elismerési formákra az egyesület tagjai, egyesületben működő közösségek, csoportok az Ellenőrző Bizottság, a „Jászfényszaruért" Alapítvány kuratóriuma szóban vagy írásban minden év szeptember 30-ig tehet javaslatot az egyesület elnöksége felé.
Egyéb egyesületen kívüli elismerésre, kitüntetésre folyamatosan élhetnek ajánlással tagjaink és csoportjaink.

2. Az egyesületi elismeréseket elsősorban éves közgyűlés alakalmával kell átadni, de a városi vagy egyéb egyesületi nagyrendezvényen is átadható.

3. Egyesületi munkáért elismerő oklevél és kitüntető plakett első ízben 1996-ban az éves közgyűlésen adható.

4. Egyesületi munkáért ezüst kitűző és tiszteleti tag cím első ízben az egyesület alapításának 5. évfordulója tiszteletére 1998-ban adományozható.

5. Az egyesületi elismerésben részesülő magán és jogi személyek nevét, az adományozás indoklását a helyi lapban és a Redemptió honismereti lapban közzé kell tenni.

6. Az egyesületi elismerést vissza kell vonni attól, akit szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen felelősségre vontak. Meg lehet vonni attól, aki magatartásával, életmódjával arra méltatlanná vált. A visszavonásra az adományozásra vonatkozó eljárás szabályait kell alkalmazni.

7. Az egyesületi elismerési fonnák bevezetésének anyagi fedezetét folyamatosan 1998. június 30-ig kell megteremteni.

8. Az elnökség köszönetét fejezi ki Szabó Imrefia Béla képzőművész, Szeleczki Lajos egyesületi tagoknak, akik személyes munkáikkal, ötleteikkel részt vettek az egyesületi elismerési formák gyakorlati kivitelezésében, megvalósításában.

9. Jelen szabályzatot az 1996.évi közgyűlésen a tagsággal ismertetni kell.

10. A szabályzatot írásban kapják meg:
az elnökség, az ellenőrző bizottság, a „Jászfényszaruért" Alapítvány kuratóriumának tagjai, a FÉBE csoportjainak vezetoi, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Kovács Lászlóné önkormányzati tag, Sugár Istvánné a városi lap felelős szerkesztője.

Záradék:
Az egyesületi munkáért elismerési formák szabályzatát az elnökség 1996. március 16-i ülésén első olvasatban megtárgyalta, majd június l-jei ülésén elfogadta.

Jászfényszaru, 1996 június 1.

Tóth Tibor Mészáros László
elnök titkár