Jászsági

 Aki könyvet írt, szerkesztett, adott ki, az tudja, két tényező megléte nagyon fontos: az idő és a pénz. Egy-egy kiadvány előkészítése évet, éveket is igénybe vesz, hiszen a mindennapi munka mellett kell erre a tevékenységre időt biztosítani. Az anyagi alap megteremtése sem könnyű feladat.
   A 2020-as járványhelyzet sok negatív hatása mellett talán egy pozitív hatása biztos fellelhető. Az egyéb szervezések, programok elmaradása miatt kiadványok megjelentetésére többlet idő keletkezett.  Pályázati támogatáshoz is könnyebben lehetett hozzájutni.
   A Jász Múzeum vezetése és munkatársai éltek a lehetőséggel, és az elmúlt évben összesen négy kiadványt jelentettek meg.


Gubicz András (1937-2020) agrármérnök Jászkisér és Jászjákóhalma emeritus jászkapitánya és díszpolgára

Gubicz András Jászkiséren született, a jászapáti gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait a Debreceni Agrártudományi Egyetemen végezte, 1961-ben itt szerzett agrármérnöki diplomát. A jászberényi gépállomáson kezdett, majd hazavívták a jászkiséri Kossuth Termelőszövetkezethez. Itt különböző beosztásokban dolgozott, nyolc évig elnökként irányította a szövetkezetet. Sokat tett Jászkisér gazdasági, társadalmi fejlődéséért, nagyban hozzájárult a település várossá válásához. Támogatta a hagyományőrzés sok formáját, többek között a néptáncot, népdaléneklést, a huszárságot.
   Büszke volt őseire, hiszen dédnagyapjának, Gubicz Jánosnak a testvére volt az ekegyáros Gubicz András (1820-1869), aki Jászjákóhalma híres szülöttje. Az általa kivitelezett ekéje Londonban a Világkiállításon aranyérmet, Párizsban bronzérmet kapott. Budapesten a Váci utca 74. számú háznál volt az üzem, ide került 2010-ben az ekegyáros emléktáblája, melynek egyik állítója a Gubicz család volt.
   A település önkormányzata a jászkiséri emberekért tett áldozatos és példaértékű tevékenységét 2001-ben díszpolgári címmel ismerte el.
   2001-ben feleségével együtt elkészíttették az 1745-ben Mária Terézia által a jászoknak adományozott redemptiós zászló másolatát, melyet a Jász Múzeum őriz, és nagyobb ünnepekkor a rendezvények dísze.

   A Jászsági Évkönyv Alapítvány által december elejére elkészült a dr. Pethő László nyugalmazott egyetemi docens által alapított és szerkesztett Jászsági Évkönyv sorrendben huszonnyolcadik kötetével. A Jászsági Évkönyv 216 oldalán öt fejezetben 26 írást, tanulmányt tartalmaz. Szép és tartalmas ajándék a karácsonyfa alá.
   Az évkönyv történetében először nem lesz – a pandémia miatt – ünnepélyes könyvbemutató. Az évkönyv bemutatása minden évben a felelős kiadó dr. Kertész Ottó sajátos humorával fűszerezve jelentős jászsági eseménnyé vált. Érsek Attila segítsége révén – aki egy tanulmány szerzője is – online kapcsolás lehetőségével december 4-én 18 órakor jelentkeztek be a szerzők írásuk néhány perces beajánlásra. Nagy Tamás jászberényi tanár ebben az évben is elkészítette a 2020-as kiadvány videoklipjét a könyvben szereplő képek felhasználásával, amely YouTube csatornán megnézhető.
   A művészet fejezetben két írást szeretnék kiemelni: egyik a Jászfényszaruhoz köthető Feledy Balázs: Rajzszobrok – Zilahy Zoltán. A másik személyes ismeretség folytán, Rideg István: És akkor azt írja Körmendi Lajos. A Nagykunság íróját 1995-ben 10 napos dániai tanulmányút során ismertem meg.

A Jász Múzeum szerte az országban, a Jászságban, a Kunságban sok személlyel tart munkakapcsolatot. Szép és sok éves hagyomány, hogy a múzeum vezetése kerekévfordulós születésnapi rendezvényeket szervez.
Az együtt végzett munkát elismerve és megköszönve szeptember 30-án a Jász Múzeumban hat nagyszerű és értékes közismertszemélynek rendezett születésnapi ünnepséget.
Hortiné dr. Bathó Edit köszöntőszavai után a köszöntött személyek életútját, munkáságát foglalta össze egy-egy ünnepelthez közelálló személy. Így köszöntöttük habil. Dr. Örsi Julianna néprajzkutatót (Karcag), Dr. Pethő László szociológust (Jászberény), Papp Izabella levéltárost (Jászboldogháza), Kiss Erika helytörténeti kutatót (Jászberény), Katona Katalint (Pórtelek), és Pál Mihály népzenészt (Jászberény).
Az ünnepségen Jászfényszarut képviselve vettem részt és valamennyi ünnepelt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete részéről egy fényes ezüstözött IV. Béla Emlékérmet kapott 2020-as naptár hátlappal. Az ünnepelt valamennyi személlyel városunknak, a civilszervezetek egy részének kapcsolata volt, van és lesz a jövőben is.
Kívánjuk, hogy még sokáig jó egészségben és aktívan tevékenykedjenek a Jászság és Kunság és településük érdekében, további maradandó érteket hagyva a következő nemzedékeknek.
                                                                             Tóth Tibor

Fotó: Bugyi Gábor

A csoportképen (balról jobbra haladva) Papp Izabella, habil. Dr. Örsi Julianna, Pál Mihály, Dr. Pethő László, Kiss Erika és Katona Katalin látható.

 In memoriam
Macsi Sándor (1926-2020)
címzetes iskolaigazgató, Jászságért Díjjal kitüntetett helytörténész

   A jászágói temetőben június 11-én 11 órakor a ravatalozóhoz egy száll virággal tanítványok, volt kollégák és tisztelőinek sokasága érkezett, hogy végső búcsút vegyenek Macsi Sándortól.
   A búcsúztató szertartás a Jászberényi Református Egyházközség lelkésze Mező István beszédével vette kezdetét. A volt tanítványok nevében dr. Szécsényi István főorvos búcsúzott a tanítótól, az igazgatótól, az embertől. A tudás mellett emberséget, a természet szeretetét, egymás megbecsülését adta át tanítványainak. Megtudtuk, hogy már a főorvos édesanyját is tanította. Sokakat bátorított a továbbtanulásra, melyhez jó alapokat biztosított. Neki is köszönhető, hogy a kistelepülés méretéhez képest sok képzett elmét adott a hazának. Örömmel találkozott elkerült volt diákjaival, figyelemmel kísérte pályájukat.

   A Jász Múzeumért Alapítvány 22 év után ismét új hangzóanyagot tervez kiadni 2020 karácsonyára. A költségek előteremtése érdekében előfizetőket gyűjt a megjelenéshez.
A szakmai anyag már a rendelkezésünkre is áll, hiszen Pál Mihály országosan ismert népzenész, zenetanár és zenekutató az elmúlt évek alatt tovább folytatta a Jászság népdal-anyagának összegyűjtését, és összeállított egy újabb, két CD-nyi jászsági népzenei hangzó-anyagot.

   Jászság legújabb, dupla népzenei CD-je Ha bemegyek a Lehel szállodába – Népdalok a Jászságból címmel jelenik meg.

aparol01   A félévszázadhoz méltóan ünnepelt március 7-én a helyi művelődési hátban a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör tagjai, vendégei. A jubileumi rendezvényen Jászság számos településéről szervezetek képviselői mellet, a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület, a kolozsvári Kőváry László Honismereti Kör, országos és megyei szakmai szervezetek vezetői is jelen voltak.
   Az ünnepség előtt a résztvevők egy része a Református temetőben Csete Balázs (1893-1958) és Győri János (1922-2008) sírjánál munkásságukra emlékeztek és koszorúkat, virágokat helyeztek el.
   Csete Balázs Jászkiséren született etnográfus, rajztanár 1921-1947 között csepeli polgári iskolában tanított, 1949-től hat éven át nyugdíjazásáig Jászkiséren rajzszakos tanár és néprajzi gyűjtéssel és rajzolással foglalkozott. Csepelen iskola és utca, Jászkiséren az iskola, a tájház és a szakkör viseli nevét.
   Győri János Nagyrédén született, 33 éves korától Jászkiséren élt, 1955-től 1982-ig tanár, népművelő, 1970-ben a Csete Balázs Honismereti Szakkör megalapítója és harminc éven át vezetője.

  Konferebcia JB A Jász Múzeum volt a helyszíne március 6-án a Nemzedékek kulturális jellemzői című tudományos konferenciának. A rendezők a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, a Jász Múzeum, a Jász Múzeumért Alapítvány és a Túrkevei Kulturális Egyesület gazdag programot állított össze.
   A résztvevőket dr. habil. Őrsi Julianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület elnöke, Besnyi Károly, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság titkára és Nemes József jászkapitány köszöntötte.

Jaszsagi dijasok 2019   Jászkiséren 2019-ben a Jász Világtalálkozón 28. alkalommal adták át a Jászságért Díjat. A 31 díjazott közül, 18 személy él és kapott meghívást Jászjákóhalmára a Gazdakör épületében december 28-án, aprószentek napjára összehívott tanácskozásra.
   Déli 12 órára tizenkettő díjazott, két hozzátartozó és dr. Dobos László a Jászok Egyesületének elnöke, A Jászsági Alapítvány alapító kurátora érkezett meg. A hiányzók igazoltan többségünk egészségi állapotuk, idős koruk miatt nem tudott eljönni. A találkozó ötletadója és szervezője Fodor István Ferenc helytörténészt, a Jászjákóhalmai díjazottat idézve a „Vének tanácsa” 2005-től, immáron 15. alkalommal találkoznak. A hangulat családias és baráti volt. Senki nem jött üres kézzel a hölgyek egy kis hazai süteménnyel, gyümölccsel, a férfiak itallal, üdítővel készültek.