febe fejlec lekerekitett

Jászfényszaruért Alapítvány

egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

 

Preambulum:

 

A Szolnoki Törvényszéken 439/1998. megyei nyilvántartási számú, 54727/1994. országos nyilvántartásbeli azonosítóval rendelkező Jászfényszaruért Alapítvány alapítója a Fényszaruiak Baráti Egyesülete a 2015. június 15. napján megtartott közgyűlésén ……….. sz. határozatával az alapítvány alapító okiratának módosításáról döntött, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV tv,(továbbiakban Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően.

1. § Általános rendelkezések

(1.) Az Alapítvány neve: Jászfényszaruért Alapítvány
/továbbiakban: Alapítvány/

(2.) Az Alapítvány közhasznú szervezet, önálló jogi személy.

(3) Az Alapítvány székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.

(4) Az Alapítvány hatóköre: helyi

2. §Az Alapítvány célja

(1) Jászfényszaru település tudományos, kulturális, oktatási, sport életének támogatása, környezeti, esztétikai értékeinek megőrzése, gyarapítása és elismerése

(2) Így különösen:

 • A tanulmányai során kiemelkedő felkészültséggel rendelkező, kiemelt teljesítményt nyújtó tanulók / iskola típustól függetlenül / anyagi támogatása és eredményeik elismerése.

 • Támogatja és kezdeményezi anyagi lehetőségeihez mérten a gyermekek képességfejlesztését, tehetségek felkarolását. Ehhez közreműködik tehetséggondozó táborok, versenyek szervezésében.

 • Közreműködik a sportolási lehetőségek szélesítésében, kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó személyeket / nevelő, sportoló, edző/ közösségeket /csapat/ támogat, díjaz.

- Támogatja a településről kiadványok megjelenését, és az alapítvány által történő
kiadást.

 • A település esztétikai arculatának megőrzéséhez, alakításához akciókat, rendezvényeket szervez, anyagilag támogat, különös tekintettel a környezetvédelemre.

 

 

 

 

 

(3) Az Alapítvány céljai elérése érdekében az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket végzi:

a) tudományos tevékenység, kutatás, együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában (a kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3) bek-e)

b) kulturális tevékenység (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. pont) közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása, kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelődési tevékenység támogatása

c)környezetvédelem, (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 11. pont) helyi környezet- és természetvédelem

d) kulturális örökség megóvása, (a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. § (1) bek. 1. kulturális örökség helyi védelme)

e) műemlékvédelem (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A. § (2) bek. ) nemzeti emlékhelyek védelme-

 

3. §Az alapítvány jellege

 

 1. Az Alapítvány nyitott, hozzá bármely magyar, illetve külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljával egyetértenek, és az alapítványi célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyoni juttatás teljesítésével hozzá kívánnak járulni, és elfogadják a jelen alapító okiratban meghatározott feltételeket. Az alapítványhoz csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.

 

(2) Az Alapítvány tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.

(3) Az Alapító az Alapítványt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vételtől kezdődően határozatlan időre hozza létre.

 

4. §Az Alapítvány vagyona, bevételei

 

(1) Az Alapítvány induló vagyona 100.000.-Ft, melyet az alapító az e célra nyitott bankszámlán történő elhelyezéssel biztosít, ezen Alapítvány érvényes létrejöttétől számított 30 napon belül.

(2) Alapítvány bevételének minősülnek:

 1. Az Alapítvány számlájára történő befizetések,

 2. Az Alapítványnak adományozott ingatlan, ingó vagyon,

 3. Az induló vagyon, és a bevételek hozadéka, kamata,

 4. Az Alapítvány által benyújtott és elnyert pályázati forrás,

 5. Költségvetési támogatás

 6. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás

 7. Az Európai Unió költségvetéséből, vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás,

 8. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege,

 9. Az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel,

 10. Más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,

 11. Az előzőekben fel nem sorolt egyéb bevétel

 12. Az Alapítvány részére belföldi és külföldi természetes és jogi személyek részéről devizában is történhet befizetés. Ennek megfelelően az Alapítvány külön devizaszámlát nyit.

(3) Az Alapítvány pártoktól független, támogatást azoktól nem fogad el.

(4) Az Alapítványhoz csatlakozók jogai:

a) A csatlakozók jogosultak az Alapító Okiratban megjelölt célokkal egyező javaslatokat tenni az általuk adott vagyon, juttatás, vagy ennek egy részét érintő felhasználására, melyet a Kuratórium lehetőleg figyelembe vesz.

b) A csatlakozók tudomásul veszik, hogy javaslataik a Kuratóriumot nem kötelezik, juttatásuk javaslatuktól eltérő célra felhasználható.

(5) Az Alapítvány vagyonának felhasználása:

 1. Az Alapítvány nem profitorientált, a Kuratórium azonban köteles – a hatályos jogszabályokkal összhangban – élni a gazdasági lehetőségekkel, a vagyon gyarapítására, amely azonban kizárólag a kitűzött célok elérésére használható fel.

 2. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében közvetlenül felhasználható az alapítvány céljára rendelt vagyon tőkéjének 100%-a.

 3. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,azokat nem veszélyeztetve végezhet.

 4. Az Alapítvány gazdálkodása során az elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

 5. Az Alapítvány vagyonának kezelője a Kuratórium.
  Az Alapítvány az Alapítvány tevékenységének és fenntartásának költségeit az alapítvány bevételeiből kell biztosítani. E célra induló vagyon nem használható fel.

 6. A bevételek célokra megfelelően történő felhasználásáról évente legalább két alkalommal a Kuratórium határoz.

 

(6) A vagyonfelhasználás módja az alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre történik.

(6) (7) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az országgyűlési, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztásokon képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

 

(7) (8) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

 

 

 

5. § Az Alapítvány szervei és működése

(1) Az Alapítvány kezelője vagyonkezelő és legfőbb döntéshozó szervelegfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve az alapító által felkért 7 tagú Kuratórium. A Kuratórium elnökének és tagjainak névsora az Alapítvány Alapító Okiratának mellékletét képezi.

(2)A Kuratórium elnöke az Alapítványképviselője. A Kuratórium megbízása határozatlan időre szól,az Alapítvány működési időtartamán belül visszavonásig érvényes. A kuratóriumi elnöki tisztség, valamint a kuratóriumi tagság az alapító általi felkérés elfogadásával jön létre. Nem lehet a kuratórium tagja az a személy, akivel szemben az alapító okiratban vagy jogszabályban foglalt kizáró- és összeférhetetlenségi ok áll fenn.A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik,melyre tekintettel díjazásban nem részesülnek, azonban az alapítvány érdekében felmerült indokolt és igazolt kiadásaik megtérítésére igényt tarthatnak.

(3) A Kuratórium határozatképességéhez a tagok többségének, azaz 4 főnekjelenléte, határozatához a jelenlévő tagok több mint felének igenlő szavazata szükséges. A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást. Egymás utáni három alkalommal bekövetkező szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A tartózkodást nem szavazatként kell figyelembe venni.

(4) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozójaa határozat alapján

 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

(5) A Kuratórium döntéseiről írásban értesíti az érintetteket. A nyilvánosságot érintő döntéseiről, éves tevékenységéről a helyi lapban, vagy az alapító honlapján (www.febe.hu) számol be. Nyilvános pályázatait is a helyi lapban, vagy az alapító honlapján (www.febe.hu) jelenteti meg.

(6)A Kuratóriumot az Elnök szükség szerint, de legalább évenként kétszer köteles összehívni. Bármely kuratóriumi tag kérheti a kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról.

Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

(7) A meghívót legalább5 nappal az ülés előtt kell kiküldeni, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a napirendi pontokatés az írásbeli előterjesztéseket. A meghívó elküldésének módjai: ajánlott levél, fax, e-mail. A kuratórium ülése nyilvános, azonban a kuratórium egyes napirendi pontok megtárgyalása vonatkozásában a nyilvánosságot kizárhatja, amennyiben az ülés nyilvánossága személyiségi jogot vagy törvény által védelmezett adatot érint.

A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a kuratóriumi ülésen meghozott határozatokat és a szavazások eredményét.
A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és egy tagja írja alá.

(8) A Kuratórium évente köteles összegezni a tevékenységét, és erről, valamint az elvégzett munkájáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról tájékoztatni az alapítót, az Alapítványhoz csatlakozókat, valamint anyilvánosságot.

(9)A Kuratórium jogköre:

 1. Az Alapítványi vagyon kezelése, gyarapítása,

 2. Döntés az Alapítvány kiadásairól,

 3. Döntés az Alapítványnak e céljaira feltételekkel felajánlott hozzájárulások,adományok, juttatások elfogadása tárgyában

 4. Az Alapítvány éves pénzügyi tervének, éves beszámolójának, mérlegének, közhasznúsági mellékletének elfogadása

 5. Az alapítványi vagyon jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú céloknak megfelelő felhasználása

 6. Működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.

 7. Javaslattételi jog az alapító okirat törvényes keretek között megengedett módosítására

 8. döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról

 9. döntés a csatlakozó által meghatározott cél szerinti vagyon-felhasználási javaslatról

(10) A kuratóriumi elnök jogköre:

 1. képviseli az Alapítványt harmadik személyekkel szemben

 2. irányítja a kuratórium munkáját, előkészíti a kuratóriumi üléseket, javaslatot tesz a kuratórium ülés napirendjére

 3. a kuratóriumi ülések összehívása, vezetése, gondoskodik a kuratóriumi határozat végrehajtásáról

 4. kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol

 5. vezeti a kuratórium döntéseiről készített nyilvántartást

A kuratórium elnöke intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, kuratóriumi döntés hiányában pedig az Alapítvány érdekeivel összhangban.

 

 

 


6. §Az Alapítvány képviselete


(1) Az Alapítványt az Elnök, vagy akadályoztatása esetén eseti jelleggelaz általa írásban meghatalmazottKuratóriumi tagok képviselik.
Az Alapítvány vagyona felett utalványozási joga a mindenkori Kuratórium elnökének, illetve a Kuratórium által megválasztott tagnak van. A kuratórium elnöke vagy az alapítvány képviseletére meghatalmazott személy az alapítványt akként jegyzi, hogy az Alapítvány kézzel vagy géppel előnyomott vagy nyomtatott neve elé önállóan írja nevét.

(2) Az Alapítvány Kuratóriumának létrehozásáról az alapító az Alapítvány bejegyzését követő 30 napon belül köteles gondoskodni.

(3) Az Alapítvány képviseletében a kuratórium elnöke az Alapítvány részére bankkártyát illetve internet-bank hozzáférést igényelhet.

 

7. § A kuratóriumi tagság megszűnésének esetei:

 

A kuratóriumi tagság visszahívással, lemondással, elhalálozással és törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetében szűnik meg.

 1. visszahívás

Ha a kuratórium a tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító jogosult a kuratórium visszahívására. A visszahívást követően az alapító haladéktalanul, de legkésőbb a soron következő alapítói közgyűlésen köteles új kuratóriumot kijelölni.

 1. Lemondás

A kuratóriumi tagság lemondással történő megszűnése esetén, a kuratóriumi tag teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozatának kuratóriumhoz történő benyújtását követően legkésőbb a soron következő alapítói közgyűlésen az alapító köteles új kuratóriumi tagot kijelölni.

 1. Elhalálozás

A kuratóriumi tag elhalálozása esetén az elhalálozás napján a kuratóriumi tagság megszűnik. Az elhunyt kuratóriumi tag helyett az alapító köteles a soron következő alapítói közgyűlésen új kuratóriumi tagot kijelölni.

 1. Törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén

 

 

 

 

8. § A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró- és összeférhetetlenségi szabályok

 

(1) Az Alapítvány kuratóriumának tagja az lehet, aki magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

(2) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói, nem állhatnak egymással alkalmazotti vagy egyéb függőséget eredményező jogviszonyban.

 

9. § Az Alapítvány gazdálkodása:

 

(1) Az Alapítvány tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány alapítója, tagja – vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl- a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

(2) Az Alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

(3) Az Alapítvány bevételeit a Civil tv. 19. § (1) bek-e szerinti részletezésben, költségeit, ráfordításait (kiadásait) a Civil tv. 19. § (2) bek. szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

(4) Az Alapítvány javára adománygyűjtő tevékenység folytatható.

Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány képviseletében eljáró személy írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

Az Alapítvány részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

(5) Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

10. § Beszámolási szabályok

 

(1) Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

 

(2) Az Alapítvány beszámolója tartalmazza:

 1. a mérleget (egyszerűsített mérleget)

 2. az eredménykimutatást (eredménylevezetést)

 3. kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

 

(3) Az Alapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

 

(4) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a Civil tv. 32. §-a szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

 

(5) Az Alapítvány székhelyén a közhasznúsági mellékletbe és az éves beszámolóba az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti időpontban bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. A kuratórium elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a kuratóriumi Elnök részére megküldeni.

 

 1. Az éves beszámolót és a közhasznúsági melléklet, valamint az éves beszámoló elfogadására vonatkozó döntést a kuratórium egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.

(7) Az Alapítvány köteles az elfogadott éves beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és az Alapítvány alapítójának honlapján (www.febe.hu) közzétenni. Az Alapítvány alapítójának honlapján (www.febe.hu) történő közzététellel biztosítani kell aközzétett adatokfolyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közléséig.

 

11. § Iratbetekintés, döntések közlése, nyilvánosság tájékoztatásának szabályai

 

(1) Az Alapítvány kuratóriuma gondoskodik az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nyilvános működéséről.

 

(2) Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén –a kuratórium Elnökével előzetesen egyeztetett időpontban- bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.

 

(3) A kuratórium Elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a kuratóriumi elnök részére megküldeni.

 

(4) Az Alapítvány a székhelyén lévő hirdetőtáblán, valamint az alapító honlapján (www.febe.hu) hozza nyilvánosságra az alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a beszámolók közlését.

 

(5) A kuratórium döntéseit az érintettekkel a döntés napján személyesen és írásban, vagy a döntéstől számított 5 napon belül ajánlott tértivevényes postai küldeményként közli. A személyesen és írásban történő közlés esetén az érintett személy a dokumentum alapítványi nyilvántartásba kerülő példányát nevének olvasható aláírásával és dátummal látja el.

 

(6) A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

 

(7) Az Alapítvány működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot az alapító honlapján (www.febe.hu). Az Alapítvány a kuratóriumi ülésen hozott döntéseinek nyilvánosságát úgy biztosítja, hogy a határozatokat –a személyiségi jogok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett- az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán a határozat meghozatalától számított 15 napra közzéteszi.

(8) Az Alapítvány működése felett az ügyészség - az Civil tv-ben, valamint a Ptk-ban meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

(9) Az Alapítvány közhasznú működése feletti törvényességi ellenőrzést a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

 

12. §Egyéb rendelkezések

(1) Az Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét.

(2) Az Alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását teljesítette.

(3) Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével.

 

(4) Az Alapítvány megszűnik, ha

 1. az alapítvány célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg,

 2. az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy

 3. az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

(5) Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

(6) Ha valamelyik törvényben meghatározott megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítót a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

(7) Ha az alapító a megszűnési ok alapján 90 napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és a harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagja egyetemlegesen felelnek.

(8) A jogutód nélkül megszűnő Alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.

(9) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapítót, a Fényszaruiak Baráti Egyesületét illeti meg azzal, hogy az alapítót megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító által az alapítványnak juttatott vagyont.

(10) Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az alapítvány a célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik.

(11) Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy –ha az alapítványhoz csatlakozás történt- az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja.

(12) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az alapítvány végelszámolására, kényszervégelszámolására és egyszerűsített törlési eljárására a Civil tv. rendelkezései alapján kerül sor.

(13) Az Alapítvány fizetésképtelenség miatti megszűnése esetén a csődeljárására és felszámolási eljárására –törvény eltérő rendelkezése hiányában- a Cstv-t (1991. évi XLIX. tv.) a Civil tv. 10. §-ában meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(14) Az Alapítvány jogutóddal történő megszűnésére (egyesülésére, szétválására) a Civil tv. II/A. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Alapítvány alapítója az egyesülés és a szétválás során a jogutód alapítvány alapítói jogának gyakorlására az alapítványra vonatkozó szabályok szerint más személyt, illetve alapítványi szervet is kijelölhet, vagy a jogutód alapítványban őt megillető alapítói jogot másra átruházhatja.

(15) A bíróság az alapító kérelmére vagy az ügyészség indítványára állapítja meg az alapítvány megszűnését, ha

 1. határozott időre alapították és a meghatározott időtartam eltelt (Ptk. 3:48. § (1) bek. a) pont)

 2. megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett (Ptk. 3:48. § (1) bek. b) pont)

 3. célját megvalósított és az alapító új célt nem határozott meg (Ptk. 3:403. § (1) bek. a) pont)

 4. három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet Ptk. 3:403. § (1) bek. c) pont)

(16) A bíróság az alapító kérelmére a Cnytv. 59. § (5) bek-ben meghatározott esetben az alapító keresetére –állapítja meg az alapítvány megszűnését, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására, vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód. (Ptk. 3:403. § (1) bek. b) pont)

(17) Az Alapítvány megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén –a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Civil tv., valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadóak, annak keretei között a kuratórium bármely kérdésben határozatot hozhat.

Az alapító okirat módosítását a Fényszaruiak Baráti Egyesülete alapító 2015. év június hó 15. napján megtartott közgyűlésén, a ………….. sz. határozatával fogadta el.

Jászfényszaru, 2015. június hó 15.

/: Mészáros László:/ /:Tóth Tibor:/

Fényszaruiak Baráti Fényszaruiak Baráti
Egyesülete Titkára Egyesülete Elnöke

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete alapító meghatalmazott jogi képviseletében alulírott Dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Ellenjegyzem Jászfényszarun , 2015. június 15. napján

 

Dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd