febe fejlec lekerekitett

FÉNYSZARUIAK BARÁTI EGYESÜLETE
Jászfényszaru, Fürst S. út 1.


 

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA
Készült: 1997. október 11.

A Számviteli Törvény (1991. XVIII. Tv. / 42 §. illetve a 179/91. /XII./30. Kormányrendelet
25. § értelmében a mérleg tételek alátámasztására leltárt kell készíteni, amely az eszközöket és
kötelezettségeket mennyiségben és értékben tartalmazza.

A leltározás fogalma

A leltározás az egyesület kezelésében lévő befektetett eszközök, tárgyi eszközök,
forgóeszközök, valamint azok forrásainak, mennyiségének megállapítása. A leltározási
tevékenységhez tartozik a könyv szerinti és a tényleges állomány közötti különbözet (hiány és
többlet) megállapítása és azok rendezése is.

A leltározás célja

Az egyesület tulajdonában, illetve a kezelésében lévő eszközök és források számbavétele,
ellenorzése, azaz a tulajdon védelme.
Az anyagilag felelős dolgozó elszámoltatása, a kezelésében lévő eszközökkel.

A leltárral szemben támasztott követelmények
A leltár teljessége

A leltárnak tartalmaznia kell az egyesület tulajdonában, illetve a kezelésében lévő eszközöket és forrásait.

A leltár valódisága

A leltárnak a valóságot, az eszközöknek leltározás során fel lelt tényleges mennyiségét és
adott helyen megállapított értékét kell tükröznie.

A leltár világossága

A leltárnak áttekinthetőnek, leltározási helyenként és azon belül fajta, típus és méret szerinti
részletezéssel kell tartalmaznia az eszközöket.

A leltározás szervezése, előkészítése, bizonylati rendje
A leltári körzet kijelölése

A leltározás előtt minden esetben leltározási ütemtervet kell készíteni.

A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell:

1. A leltárkörzet kijelölését
2. A leltározandó eszközöket
3. Források megnevezését
4. A leltározás elokészítésében, felvételével és értékelésével, valamint ellenorzésével kapcsolatos összes munkafolyamat megkezdésének és befejezésének összes időpontját
5. Az előírt leltározási módot
6. A munkafolyamat elvégzéséért, a bizonylatok beszerzéséért, kiadásáért és nyilvántartásáért, valamint ellenőrzéséért felelos személy megnevezését
7. Leltárfelelős személyét

A leltár előkészítése

Leltározás előtt a leltározandó készleteket rendezni kell. Az analitikus nyilvántartásokat
megfelelően le kell zárni.
A leltározás pontossága érdekében intézkedni kell, hogy az eszközmozgás szüneteljen a
leltárfelvétel idején.

A leltározás dokumentálása és bizonylati rendje

A tárgyi eszközök és készletek felleltározásához a következő szabványosított nyomtatványt kell használni:

Leltárfelvételi ív és összesítő

A leltár alapbizonylatai szigorú számadásra kötelezettek.
A leltári bizonylatokat 4 évig kell megőrizni.

A leltározás dokumentálása és bizonylati rendje

A leltárbizonylat felhasználója felelős:
- A bizonylatok gondos kezeléséért, hiánytalan megőrzéséért
- A leltárbizonylatok formai helyességének követelményeiért
1. Valamennyi rovat a bizonylatban hiánytalanul legyen kitöltve
2. Az üres rovatokat áthúzással kell megsemmisíteni
3. Az alapbizonylatokat tintával olvashatóan kell kitölteni. Javítás, helyesbítés esetén az eredeti bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni, helyesbített adatokat az áthúzott bejegyzés fölé kell írni.
4. A javítás tényét a leltározó aláírásával igazolja.
5. Az alapbizonylatokon fel kell tüntetni a kiállító és a leltározás végrehajtójának a nevét
6. A bizonylatokon ellenőrizni kell, hogy ellenjegyezve legyen az ellenőr által is.
7. A leltárösszesítoket az ellenőr köteles aláírni.
8. A leltárbizonylatok számát a leltár vezetoje a felvétel megkezdése előtt előre határozza meg a leltárfelvételi ív példányszámát úgy, hogy a feldolgozáshoz szükséges mennyiség rendelkezésre álljon.
9. A leltározás befejezésével az anyagilag felelős dolgozó l példányt azonnal kézhez kap.

10. A bizonylatok sorszámozását példányszámok szerint azonos számmal kell elvégezni.
- A leltárívnek tartalmaznia kell:
A leltár napját és fordulónapját, valamint a leltározás befejezésének időpontját
A bizonylatok sorszámát
Az eszközök és források mennyiségét, egységárát és összes értékét
A leltározások kimunkálását, a többletek és hiányok megállapítását és azok elszámolását.
A leltározás végrehajtásáért és ellenőrzéséért felelős és a számlázásra kötelezett személy aláírását.

A leltár fordulónapja

A leltározás időpontját az Szervezet vezetője határozza meg.
A leltár fordulópontja dec. 31.

A leltározás ideje

A nagyértéku tárgyi eszközök leltározásának időpontja

- ingatlanok
-gépek, berendezések és felszerelések 2 évente
- egészségügyi, szakmai gépek berendezések 2 évente
- felszerelések, egyéb gépek 2 évente
-járművek 2 évente
Tárgyi eszközök, kis értékű eszközök 2 évente
Vásárolt áruk, anyagok, készletek 2 évente

Pénzeszközök

A házipénztári készlet, követelések, tartozások - eszközök egybevetése a vonatkozó analitikus
nyilvántartásokkal, analitika egyeztetése a fokönyvvel.
A mérlegadatok alátámasztása a zárt rendszerű naprakész analitikus nyilvántartás szolgál,
amely a naplófőkönyvi könyvelés adataival mindenkor egyezőséget kell, hogy mutasson.

A leltározás módja mennyiségi felvétellel

A tárgyi eszközök leltározásánál a következők szerint kell eljárni:
- A tárgyi eszközökre vonatkozóan a tényleges mennyiségi felvétellel nyilvántartásoktól
függetlenül, utólagos összehasonlítással kell leltározni.

A 30.000 Ft értékhatár alatti készleteket, mennyiségben nyilvántartott eszközöket az alábbiak szerint kell leltározni:
- A készleteket a helyszínen felleltározni és a leltárfelvételi ívre felvezetni.
- A leltár befejezése után a felleltározott készleteket egyeztetni kell az egyedi nyilvántartó kartonokkal.
- A könyvtári állományt nyilvántartásokkal kell leltározni.

 

A leltározás lebonyolítása

- A leltározás megkezdése elott 30 napon belül a Selejtezési Szabályzatban leírtak alapján kell a feleslegessé vált készleteket leselejtezni.
- Leltározási ütemtervet kell készíteni.
- Az ütemtervet az Egyesület felelős vezetője írja alá.
- A leltározás menetközbeni illetve utólagos ellenőrzéséért a leltározást végző dolgozó a felelős.

 

A leltározás kiértékelése

A mérlegben értékadatokkal szereplő eszközcsoportok értékelési elve a Számviteli Törvény
alapelveinek megfelelően történik, különös tekintettel az egyedi értékelés és az óvatosság elvére.
A leltárban felmerülő eltéréseket, hiányokat - többleteket tételes jegyzőkönyvben kell felsorolni.
Aláírói:
- a leltározó
- a leltározás ellenőrzéséért felelős vezető
- a szervezet vezetője
A naplófőkönyvben és zárómérlegben értékben is szereplő csoportoknál az eltéréseket a leltározást követo könyvviteli zárlat alkalmával rendezni kell.

 

Zárórendelkezés

A leltározás végrehajtásánál kijelölt felelős dolgozónak a vagyonvédelem követelményeit és a Számviteli Törvény alapelveit érvényesíteni kell.

 

Leltárellenőrzési feladatok

Ellenőrizni kell:
1. A leltárfelvételi bizonylatok alaki, formai és tartalmi helyességét
2. Az utóbbit a helyszínen a tényleges készletekkel egyeztetni kell
3. A leltárösszesítők egyezőségét
4. Az értékelési munkálatok szabályszeruségét, számszaki helyességét.

 

A leltározásért felelős

A leltározás szakmai és szabályszerű végrehajtásáért, annak valódiságáért felelos az Szervezet vezetője.
A jelen Leltározási Szabályzat 1997. október 15-vel lépett hatályba.
A szabályzat kiterjed a Szervezet kezelésében lévő tárgyi eszközökre és készletekre.