febe fejlec lekerekitett

Egyesületi munkáért elismerő oklevél 

Az oklevelet tervezte és kivitelezte:
Szabó Imrefia Béla képzőművész

Az elismerő oklevél adományozható az egyesület éves programjainak végrehajtását, az alapítvány céljait átlagon felül segítő egyesületi tagoknak, illetve egyesületen kívüli természetes vagy jogi személyeknek. Az elismerő oklevél A/4-es nagyságú sötétkék velúrmappában elhelyezve, amely tartalmazza az elismerésben részesülő személy nevét, az adományozás keltét, az egyesület viaszpecsét lenyomatát. Az oklevelet az egyesület elnöke és titkára írja alá. Az elnökség a beérkező javaslatok alapján évente legfeljebb tíz elismerő oklevelet adományozhat.

okl

Agócs Ferenc Bagi János Baranyi József Banka Csaba
Barna Géza Barna Gézáné Berze László Berze Lászlóné Jfsz.
Berze Lászlóné Bp. Bordásné Kovács Both Gabriella Czeglédi Gabriella
Cserháti Ágnes Katalin Dózsa Györgyné Erdei Gábor
Ézsiásné Szécsi Éva Ézsiás Sándor Ézsiás Vencel Fekete Imre
Földvári Sándorné Főgler Kálmánné Hangosiné Réz Mária Harnos Miklós
Hornyák Péter Hortiné Dr. Bathó Edit Jakus Tímea Dr. Jakus Zoltán
Jáger István Jáger János Kollár János Kolozs István
Kónyáné Kolozs Katalin Laczkó Lajos Lajkóné Tanczikó Tünde Lovászné Török
Lukács Pál Mezei Pál Mészáros László Magdolna
Molnár József + Nagy Tibor Nagy Tibor Nádudvari László
Pethõ Ferenc Pethõ Ferencné Petõné Kapalyag Éva Petõ Ottó
Rékasi Török Judit Szabó Krisztina Tamus Angéla Dr. Tóth Katalin
Tóthné Basa Éva Varga Gábor Varga Gáborné Vágó Tibor
Vas Istvánné Zsámboki Ferenc Zsámboki László Általános Iskola
"Béke" Mg. Tsz. Jászfényszaru Város Jászok Egyesülete Bp. Diákönkormányzata
Lőrinczi Strauss Önkormányzata Mi Újság Fényszarun? Petőfi Művelődési Ház
Szalonzenekar TRIÓ TV Kollektívája Szerkesztőbizottság

Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 1996. december 7-én tartott közgyűlésén Elismerő Oklevelet adományozott a következő személyeknek és közösségeknek:

Jászfényszaru Város Önkormányzatának � az egyesület tevékenységének támogatásáért, a Redemptiós és Millecentenáriumi rendezvények közös megvalósításáért.

Jászok Egyesületének (Bp.)) � A jászok és Jászság c. vetélkedő közös megvalósításáért, sokoldalú együttműködésért.

Jászfényszarui Béke Mgtsz Igazgatóságának � az egyesület és a �Jászfényszaruért� Alapítvány anyagi támogatásáért.

Petőfi Művelődési Ház dolgozóinak � sokszintű kulturális együttműködésért, különös tekintettel a Fényarui Képzőművészeti Napok és a Szülőföldem vetélkedő sorozat közös megrendezéséért.

Mi újság Fényszarun? Szerkesztő Bizottságánakaz egyesület tevékenységének sokoldalú bemutatásáért, céljaink népszerűsítéséért.

Barna Gézának és Barna Gézánénak az egyesület által létrehozott �Jászfényszaruért� Alapítvány önzetlen támogatásért.

Berze Lászlónénaka Diákönkormányzattal megvalósult együttműködés segítéséért közös rendezvények szervezéséért, aktív részvételéért.

Ézsiás Vencelneka Szűcs Mihály Huszárbandérium megszervezéséért, összefogásáért.

Fekete Imrénekaz egyesületi rendezvények technikai biztosításáért, a Fortuna és Napsugár színjátszó csoportok munkájának több mint két évtizedes önzetlen segítéséért.

Főgler Kálmánné Kolozs Marcellának (Németország) � egyházi tárgyi emlékek helyreállításáért, önzetlen adományaiért.

Dr. H. Bathó Editnek a Jász Múzeum igazgatójánakSzűcs Mihály Életleírása c. könyvkiadás segítéséért.

Kónyáné Kolozs Katalinnak pénzügyi segítő és tanácsadó tevékenységéért.

Langó Jánosnaka Nepomuki Szent János szobor helyreállításában vállalt tevékenységéért. Lukács Pálnak� a társastánc népszerűsítése és meghonosítása érdekében kifejtett szervező munkájáért, a társastánc szakkör patronálásáért, a Szűcs Mihály könyvre előfizetők szervezéséért.

Dr. Tóth Katalinnak (Abony) � példamutató lokálpatriotizmusáért, alapítványunk és a Szűcs Mihály könyv kiadásának anyagi támogatásáért.

Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 1997. november 29-én tartott közgyűlésén Elismerő Oklevelet adományozott a következő személyeknek:

Berze Lászlónak és Berze Lászlónének (Bp.) � a honismereti táborok munkájának önzetlen segítéséért, a parlamenti látogatás budapesti szervezőmunkájáért.

Jáger Istvánnak � az elnökségben és a régi értékek megmentése érdekében végzett munkájáért.

Molnár Józsefnek (Jászfelsőszentgyörgy) � a FÉBE Borostyán Társastáncklub szakmai vezetéséért, Jászfényszaruban a tánckultúra megteremtése érdekében végzett munkájáért.

Pető Ottónak � a FÉBE Szűcs Mihály Huszárbandériumban végzett példamutató közösségi munkájáért.

Tóthné Basa Évának � az egyesület célkitűzéseit, programjait sokoldalúan segítő közösségi munkájáért.

Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 1998. február 21-én az V. Jótékonysági műsoros esten és bálon Elismerő Oklevelet adományozott:

A GOLF együttes tagjainak:

Ézsiás Sándor szólógitárosnak,

Harnos Miklós billentyűsnek,

Laczkó Lajos basszusgitárosnak,

Mészáros László ritmusgitáros, énekesnek,

Nádudvari László dobosnak.

A FITT együttes tagjai közül:

Hornyák Péter dobos, énekesnek,

Nagy Tibor basszusgitáros, énekesnek,

Zsámboki Ferenc trombitás, énesnek.

Lőrinci STRAUSS Szalonzenekarnak,

Szabó Krisztina énekművésznek,

Both Gabriella énekesnek,

Cserháti Ágnes, az MTV bemondójának és szerkesztő riporterének,

Zsámboki Zsolt, a Magyar Rádió bemondójának, a Duna TV hírszerkesztőjének.

A fenti személyek és közösségek az elmúlt négy évben kiemelkedően hozzájárultak a jótékonysági rendezvény sikeréhez, fellépéseikkel emelték a báli műsor színvonalát.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 1998. december 5-én jubileumi közgyűlésén Elismerő Oklevelet adományozott a következő közösségnek és személyeknek:

Általános Iskola és Szakiskola Diákönkormányzatának � a tanuló ifjúság képviseletéért, önálló szabadidős rendezvényeikért, az egyesülettel közösen szervezett programokért.

Bordásné Kovács Katalinnak a város kulturális, közművelődési életében hosszú idő óta végzett példaértékű, sokrétű közösségi munkájáért.

Erdei Gábornak � a városi és egyesületi rendezvényeken való színvonalas szerepléséért, Jászfényszaru jó hírnevének öregbítéséért.

Földvári Sándornénak � a Fényszarui Képzőművészeti Napok és más tábori rendezvényeken való közreműködéséért.

Mezei Pálnak � a Jászok Találkozója alkalmából az első díjugrató lovasverseny szervezéséért, Jászfényszarun való megrendezéséért.

Nagy Tibornak (posztumusz) � az első díjugrató lovasverseny előkészítésében, lebonyolításában nyújtott személyes munkájáéért.

Pethő Ferencnek és Pethő Ferencnénak � a FÉBE Szűcs Mihály Huszárbandérium első lovas táborához nyújtott személyi és tárgyi segítéséért.

Petőné Kapalyag Évának � az egyesületi, városi rendezvények háttér munkájáért, önzetlen segítő tevékenységéért.

Rékasiné Török Juditnak � a �Jászfényszaruért� Alapítvány kuratóriumában végzett lelkiismeretes munkájáért, városi rendezvények segítéséért.

Tamus Angélának � a városi és egyesületi események megörökítése terén végzett művészi szintű fotóriporteri munkájáért.

Vágó Tibornak � a városi és egyesületi rendezvények vendégeinek ellátásában való közreműködéséért, karitatív tevékenységéért.

Varga Gábornak � az egyesületi rendezvények háttér munkájáért, példás közösségi magatartásáért, a kerékpározás népszerűsítéséért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2001. november 3-án tartotta tisztújító közgyűlését. Elsőként a FÉBE Elnökség döntése alapján Nagyné Kiss Mária alelnök egyesületi elismeréseket, kitüntetéseket adott át.

Elismerő oklevelet:

Bagi János a szülőhelye iránt megnyilvánuló példamutató lokálpatriotizmusáért, Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért,

Czeglédi Gabriella a városi civilszervezetek munkájának, rendezvényeinek előkészítésében való elismerésre méltó, aktív közreműködéséért,

Dózsa Györgyné a város közéletében való eredményes részvételéért, különös tekintettel a vakok és gyengén látók érdekében végezett tevékenységéért, képviseletükért,

Vas Istvánné a város közéletében való eredményes részvételéért, a Nyugdíjas Klub összefogásáért, a nyugdíjasok képviseletéért kapott.

Kitüntető plakettben:

Dr. Kiss A. Ferenc jászfényszarui orvostörténeti kutató munkájáért, az orvos-találkozó előkészítésében végzett aktív tevékenységéért,

Langó Péter az egyesület millenniumi tanulmánykötet előkészítésében, szerkesztésében, megjelentetésében játszott meghatározó szerepéért részesült.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége az egyesületben vagy annak segítésében végzett áldozatkész munkájáért

elismerő oklevelet adományozott

Ézsiásné Szécsi Éva egyesületi tagnak a lovastáborok megszervezésében, lebonyolításában végzett munkájáért,

Jáger János egyesületi tagnak hosszú időn át a városi és egyesületi tagnak hosszú időn át a városi és egyesületi rendezvényeken nyújtott színvonalas zenei, énekesi közreműködéséért, Lajkóné Tanczikó Tündének az elmúlt években a Fényszarui Képzőművészeti Napok foglalkozásait vezető tevékenységéért.

FÉBE �Elismerő Oklevél� kitüntetésben részesült:

 

Agócs Ferenc, az egyesület rendezvényeinek előkészítésében végzett munkájáért,

Banka Csaba Jászberény és az egyesület mindennapjainak a megyei sajtóban való sokszínű bemutatásért, népszerűsítéséért,

Baranyi  József a városért, az egyesületért végzett közösségi munkájáért,

Hagnosiné Réz Mária, az egyesület és a Jász Múzeum kiadványainak terjesztéséért, a FÉBE gazdasági munkájának segítéséért,

Jakus Timea a városi és egyesületi rendezvényeken nyújtott előadóművészi munkájáért,

Dr. Jakus Zoltán, a �Jászfényszaruért� Alapítvány rendszeres anyagi támogatásáért,

Kollár János, az egyesület rendezvényeinek előkészítésében végzett munkájának elismeréseként,

Kolozs István, a Jászfényszaru múltjának megismerését szolgáló régészeti kutató munka segítéséért,

Lovászné Török Magdolna, sokrétű önzetlen közösségi munkájáért,

Varga Gáborné Kispál Terézia a honismereti és helytörténeti táborok során végzett odaadó munkájáért,

Zsámboki László a település iránt megnyilvánuló ragaszkodásért, versírási tevékenységéért, TRIÓ TV kollektívája, Jászfényszaru és az egyesület életének sokszínű képi megjelenítéséért, jó hírének öregbítéséért,

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége az 2005. október 29-i a Borostyán Táncklub 10 éves Jubileumi Társastánc Gálán kitüntetéseket adományozott az arra érdemesnek ítélt személyeknek.

FÉBE �Elismerő Oklevél� kitüntetésben részesült:

Győri Márta, a FÉBE Borostyán Táncklub legeredményesebb verseny táncosának, az egyesületi, városi és egyéb rendezvényeken élményt nyújtó táncos fellépéseiért, Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért,

Dr. Menyhártné Mészáros Zsuzsanna, a FÉBE Borostyán Táncklub alapító tagjának, a társastánc népszerűsítéséért végzett személyes tevékenységéért, szervező és segítő munkájáért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2008. november 22-i jubileumi összejövetelén az egyesületben, az egyesület segítéséért végzett áldozatkész munkájáért elismerő oklevelet adományozott:

 

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaságnak Jászfényszaru az elmúlt 15 évben a városért, a lakosságért végzett sokoldalú kulturális, képzési, közösségi tevékenységért, a Fényszaruiak Baráti Egyesülettel végzett gyümölcsöző együttműködésért, a város jó hírének öregbítéséért;

�Jász Íjász� Hagyományőrző Íjász Körnek az elmúlt egy évtizedes eredményes tevékenységükért, a fiatalok megnyeréséért, Jászfényszaru jó hírének népszerűsítéséért;

Andréné Marton Évának a civilszervezetek, a városi, önkormányzati rendezvények sokoldalú segítéséért;

 

Bozóki Juditnak munkaköri kötelezettségen túlmutató helyi pályázatok és Jászsági helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER intézkedések kidolgozásában nyújtott kimagasló szerepéért;

 

Fekete Imrénének közösségi munkájáért, különös tekintettel a civil és városi rendezvények fotóval való megörökítéséért, a városi honlap működtetésének segítéséért;

 

Görbe Jánosnénak sokoldalú szervező munkájáért, különös tekintettel a helyi színházi előadások szervezéséért;

Karizs Evelinnek www.jászfényszaru.hu honlap létrejöttéért, tartalmas és színvonalas napra kész fenntartásáért, fotózási tevékenységéért;

Kotánné Kovács Tímeának közösségi tevékenységéért, a Fényszaruiak Baráti Egyesületének sokoldalú segítéséért;

Kónya Sándornénak az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tevékenységének összefogásáért, a helyi színházi előadásokra történő szervezéséért;

 

Kővágó Jánosnénak sokrétű és eredményes közösségi munkájáért, egyesületben gazdasági és szervező tevékenységéért;

Ördög Istvánnak a hagyományőrzés terén és a Tarlófesztivál megrendezéséhez nyújtott önzetlen munkájáért;

Ifj. Ördög Jánosnak a hagyományőrzés terén és a Tarlófesztivál megrendezéséhez nyújtott önzetlen munkájáért,

Dr. Palencsár Csabának példamutató hagyományőrző és közösségi tevékenységéért, publicisztikai munkájáért;

 

Pető Lászlónénak a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény belső felújítása során végzett önzetlen munkájáért, a múlt tárgyainak megmentéséért, gyűjtéséért;

Pető Zsoltnak a Tarlófesztivál megrendezéséhez nyújtott sokrétű önzetlen munkájáért;

Rózsa Lászlónak a Tarlófesztivál megrendezéséhez nyújtott sokoldalú áldozatos munkájáért;

 

Szabó Istvánnak az egyesületnek végzett informatikai tanácsadásáért, az egyesületi www.febe.hu honlap megtervezéséért, folyamatos feltöltéséért;

Szabó Istvánné Dávid Erikának városi és egyesületi rendezvényeken nyújtott önzetlen segítéséért, a Jászleányok és asszonyok tevékenységének koordinálásáért;

 

Tamus Péternek a hagyományőrzés terén és a Tarlófesztivál megrendezéséhez nyújtott önzetlen munkájáért;

 

Tóth Györgynénak sokféle példaértékű közösségi munkájáért, különös tekintettel több évtizedes úttörő, majd diák-önkormányzati gazdasági, pénztárosi munkájáért;

 

Török Imréné Basa Juditnak sok éves romalógusi, a diákok szabadidős programjainak szervezéséért, diák-önkormányzati munkájáért;

 

Zsámboki Zsoltnak sok éves hagyományőrzés terén kifejtett elismerésre méltó munkájáért, a Tarlófesztivál megrendezéséhez nyújtott önzetlen tevékenységéért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2011. május 28-án megtartott közgyűlésén az egyesületért, a városért, az itt élőkért végzett átlagon felüli tevékenységért, Elismerő Oklevelet adományozott a következő személyeknek:

Berzéné Magyar Krisztinának, a városi kulturális rendezvényeken vállalt vers, prózamondó és színjátszó tevékenységéért;

Csaba Jánosnak, a városi és egyesületi rendezvények segítésért, a Horgász Egyesület összefogásáért;

Fózer Tibornénak, az egészség megőrző felvilágosító és szűrőprogramok szervezéséért;

Hornyákné Borbély Melindának, a pörkölttorta hagyományos és művészi megjelenítéséért, versenyeken elért eredményeiért, Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért;

Kaszainé Ocskó Györgyinek, az egészség megőrző felvilágosító és szűrőprogramok szervezéséért;

Kovács Lászlónénak, a Diákönkormányzat eredményes összefogásáért, a FÉBE-vel és a „Jászfényszaruért” Alapítvánnyal közösen megvalósított programok elismeréséért;

Lajkó Sándornak, a város oktatási intézményeiben, a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményénél végzett segítő munkájának elismeréseként;

Pál Jánosnak, a fogathajtó verseny technikai feltételeinek kialakításában végzett munkájáért önzetlen segítéséért;

Szlávik Józsefnek, az önkormányzat lakossági kapcsolatának és tájékoztatásának erősítésében végzett munkájáért;

Zsámboki Richárdnak, példaértékű tanulmányi, közösségi munkájáért, a megyei és országos tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredményeinek elismeréseiért, Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 2013. október 19-én a FÉBE húszéves jubileumiösszejövetelénaz egyesületért, a városért, az itt élőkért végzett átlagon felüli tevékenységért, Elismerő Oklevelet adományozott a következő személyeknek:

Boda Andorné úrhölgynek a FÉBE és SZIBAKŐ tagjának a két egyesületben végzett sokrétű segítő munkájának elismeréséért.

Bordás Gyula úrnak a Fortuna Együttesben végzet több évtizedes közösségi, átlagon felüli színjátszós tevékenységéért, szerepek megformálásának elismeréséért.

Ézsiás+Juhász KFT Jászfényszaru a városi különösen a fogathajtó és díjugrató versenyek, de egyéb közösségi rendezvények támogatásáért, személyes segítéséért. Az elismerést Ézsiás Dénes és Juhász János urak vették át.

Farkas Kristóf Vincze úrnak a FÉBE tagjának Jászfényszaru város és egyháztörténeti kutatás és publikációs munkájának elismeréséért.

Fekete József úrnak a Jászfényszaru Városi Polgárőrség alapító tagjának a közösségben végzett példaértékű munkájának elismeréseként.

Galicz István úrnak mérnök-tanárnak, a Fejedelmi Pékrend alapító tagjának. A FÉBE által meghirdetett kenyérsütő verseny zsűri elnökeként végzett több éves munkájának elismeréseként.

Görbéné Réz Enikő úrhölgynek az egyesület jótékonysági műsoros est és bál kapcsán húsz alkalommal elkészített virág kompozíciójának elismeréseként.

Nagy Ildikó úrhölgynek a FÉBE tagjának az egyesület munkáját segítő tevékenységéért, különösen a helytörténeti táborok, illetve a múzeumok éjszakája rendezvény segítésének elismeréseként.

Ocskó-Sós Imre úrnak a Fortuna Együttesben végzett több évtizedes közösségi, elismerésre méltó színjátszós tevékenységéért, szerepek megformálásának elismeréséért.

Pető István úrnak Jászfényszaru Városi Polgárőrség vezetőjének a közösséget összefogó, irányító munkájának elismeréseként.

Szabados Tamás úrnak az egyesület és alapítvány könyvkiadásai kapcsán végzett lelkiismeretes tördelői, és grafikai munkájának elismeréseként.

Tanczikó Attila úrnak az SZIBAKŐ Egyesület elnökének, a FORTUNA Együttesben végzett több évtizedes eredményes színjátszói tevékenységéért, a SZIBAKŐ és a FÉBE közötti eredményes együttműködésének elismeréséért

Török Imre úrnak (Jásztelek) a Jászfényszaruért Alapítványt támogató, segítő tevékenységének elismeréseként.

Víg Antal úrnak a városért, közösségekért végzett sokrétű munkájának elismeréseként

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2016. május 28-án megtartott közgyűlésén az egyesületért, a városért, az itt élőkért végzett átlagon felüli tevékenységért, Elismerő Oklevelet adományozott a következő személyeknek:

Baranyi Józsefné Békési Kornélia úrhölgynek
az egyesület kiadványainak értékesítésért, egyéb segítő munkájának elismeréséért.

Barna Szilveszter úrnak és családjának a városi rendezvények, különös tekintettel a lovas programok sikeres megvalósításának sokrétű segítéséért.

Fózer Imre Bácsinak, a városi lovas rendezvények odaadó, önzetlen segítéséért.

Glonczi Rudolf úrnak a városi és FÉBE események megörökítésében végzett odaadó, lelkiismeretes fotósmunkájáért.

Szabó Rudolfné Kővágó Klára úrhölgynek a városi rendezvények, kiemelten a lovas programok önzetlen közreműködéséért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 2018. november 3-án a FÉBE negyedszázados jubileumi összejövetelénaz egyesületért, a városért, az itt élőkért végzett átlagon felüli tevékenységért, Elismerő Oklevelet adományozott a következő személyeknek:

AGÓCS FERENCNÉ Úrhölgynek, az egyesület tagjának, az egyesületi, városi lovas rendezvények sokoldalú önzetlen segítéséért;
BORDÁS ZOLTÁN Úrnak a Napsugár Gyermekszínpad, a Fortuna Színjátszó Együttes, tevékenységében való két évtizedes szerepléséért, hang- és fénytechnikai segítéségéért;
DOBÁK VIKTOR Úrnak az egyesület tagjának, az egyesület facebook oldalának létrehozásáért, gondozásáért, a nosztalgia vetítések bonyolításáért, fotózásért;
GORCSAKOVSZKI GYÖRGYNÉ Úrhölgynek az egyesület tagjának, a városi és egyesületi rendezvények segítéséért, hosszú idő óta a Fehérakác Népdalkörben végzett munkájáért;
JÁSZFÉNYSZARU VÁROSI POLGÁRŐRSÉG tagságának a város, az egyesület rendezvényeinek biztosításáért, közbiztonság javításáért; A kitüntetést Pető István a közösség vezetője veszi át. 
LAJKÓ ANITA Úrhölgynek, az egyesület tagjának, a városi rendezvények kézműves foglalkozásaiban való személyes közreműködésért;
MAGYAR ALIZ Úrhölgynek a Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága alapító elnökének, a kezdeményezésére 2005 évben létrehozott Jász Baráti Társaságok Vezetőinek Fóruma folyamatos gondozásáért;
MÉSZÁROS MÁRTA Úrhölgynek a Kiskun Múzeum igazgatójának, a két település között testvérvárosi kapcsolat előkészítéséért, az utóbbi évek közös rendezvényeinek segítésért, megvalósításban játszott szerepéért;
MIHÁLYI MÓNIKA Úrhölgynek, a Jászapátiak Baráti Egyesület elnökének, a FÉBE uniós programjai megvalósításának segítéséért;
NAGY FERENC Úrnak, az egyesület tagjának, a művelődési ház és könyvtár rendezvényeinek sokoldalú segítéséért;
NAGY LÁSZLÓ Úrnak, a FÉBE tevékenységét népszerűsítő tevékenységéért;
NAGY LÁSZLÓNÉ Úrhölgynek a városi, művelődési ház és könyvtár rendezvényeit segítő munkájáért;
NÉMETH ÁKOS Úrnak, pékmesternek az egyesület Kemence ünnepének lebonyolításában játszott önzetlen segítségnyújtásáért;
TÓTHNÉ KLIPPÁN HEDVIG Úrhölgynek az egyesület tagjának, az egyesületi és városi rendezvények, kézműves foglalkozások önzetlen segítéséért;
TŰZOLTÓ EGYESÜLET tagjainak, a város és polgárainak biztonságát védő, segítő, rendezvényeken közreműködő önzetlen munkájukért; A kitüntetést Palócz Gábor Úr, az egyesület elnöke veszi át.

 A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2021. szeptember 3-án közgyűlésen a városért, az egyesületért, az itt élőkért végzett átlagon felüli tevékenységért, Elismerő Oklevelet adományozott a következő közösségeknek és személyeknek:

Lumina Cornu Szerepjáték Klub részére, városunkban az elmúlt 15 évben a hagyományőrző történelem iránt érdeklődő ifjúságot összefogó tevékenységükért, helyi gyermekfoglalkoztató programok megrendezéséért, jelentős regionális, országos rendezvények szervezéséért;
Városi Énekkar részére, közel tízéves aktív tevékenységükért, a városi és civil rendezvények kulturális színvonalának emeléséért, az énekkultúra továbbviteléért;
Bugyi Gábor részére, a Jász Múzeum kulturális szervezőjének, egyesületünket segítő, kapcsolattartó tevékenységéért;
Csáki Sándorné részére, az Őszikék nyugdíjas klub megszervezéséért és színvonalas vezetéséért;
Duruczné Török Zsuzsanna részére az egyesületünket, civileket segítő tevékenységért;
Ézsiás Pálné
részére, a FÉBE és alapítványának önzetlen segítéséért;
Gajdics Pálné részére, a Jászfényszaru Városi Polgárőrségben végzett elismerésre méltó munkájáért;
Háfra-Sóti Bernadett részére, a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesület jászfényszarui csapat tagjának, a jászberényi csapat megalakításáért, adománygyűjtő tevékenységéért, a gyermekeknek szóló kreatív foglalkoztató programok lebonyolításáért;
Illés Anita részére, újságírónak Jászfényszaru és a civil élet mindennapjainak a megyei sajtóban való sokszínű bemutatásért, népszerűsítéséért;
Illés Péter
részére, az önkormányzat projektiroda vezetőjének, a város civilszervezeteinek pályázati munkáját segítő tevékenységéért, a projektek után követesének segítéséért;Johancsik István részére a helyi és jászsági szintű civil és közösségi programokban való aktív, példaértékű közreműködéséért;
Kollár Csaba részére, az Egyházközség közösségi rendezvényeinek szervezéséért, példamutató lebonyolításáért;
Lukácsiné Vadász Erzsébet
részére, a Jászfényszaru Városi Polgárőrségben, a Fehér Akác Népdalkörben végzett elismerésre méltó munkájáért;
Mezei Zsolt részére, sokrétű közösségi munkájáért, a Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzat önzetlen segítéséért;
Molnár Kitti részére, a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete elnökségi tagjának, a szervezetben és Jászfényszarun végzett kimagasló karitatív tevékenységének elismeréseként;
Lovász Dénes
részére, a városi rendezvények segítéséért, kiemelten a veterán gépjárművek találkozójának szervezéséért, lebonyolításáért, a Pető Ádám Emlékpart megvalósításában betöltött szerepéért;
Pál Károly részére, a városban világi és egyházi rendezvények példaértékű segítéséért, kiemelten a veterán gépjárművek találkozójának, szervezéséért, lebonyolításáért;
Reichenbergerné Földvári Anita részére, a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet jászfényszarui csoport elnökének, a közösség megszervezésért, összefogásáért, a megvalósított programokért;
Székely Bertalan
részére, a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok felkarolásáért, lelkes tánccsoport vezetői munkájáért;

 A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége november 12-i döntése alapján 2023. december  2-án  a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartott városi és egyesületi ünnepségen a városért, az egyesületért, az itt élőkért végzett átlagon felüli tevékenységért, Elismerő Oklevelet adományozott a következő közösségeknek és személyeknek:
  Barát Imre részére a FÉBE honismereti és helytörténeti táboraiban és az utóbbi években az egyesület grafikai munkájának segítéséért.
  Barócsi Péter és Barócsi Péterné
 FÉBE-tagok részére Jászfényszaru iránt megnyilvánult kiemelt figyelmük, ragaszkodásuk elismeréséért és a város rendezvényeinek példamutató látogatásáért.
  Berze János 
részére a Fortuna együttesben végzett több évtizedes szerepléséért és működésük sokoldalú segítéséért.
  Csizmadiáné Rubint Mária
 FÉBE-tag részére a városi egészségügyi szűrővizsgálatok sikeres lebonyolítását segítő tevékenységéért.
  Czibolya Gábor
 részére a Fortuna Együttes tagjaként színielőadásokban megformált alakításáért, az együttes sokoldalú egyéb segítéséért.
  Dávid Ildikó
 részére a 2023. évi eredményes véradások bonyolításáért, népszerűsítéséért, a civil közösségek sokoldalú támogatásáért.
  Ézsiás Levente hagyományőrző hadnagy részére a huszár hagyományok magasszintű végzéséért, népszerűsítéséért, a város jó hírének öregbítéséért.
  Fekete Károly 
részére a civil szervezetek rendezvényeinek segítéséért, a színvonalas hangosítási munkáért.
  Gyóni Imréné 
FÉBE-tag részére az egyesületet segítő sokoldalú munkájának elismeréseként.
  Kollárné Dobák Marianna
 védőnő részére a városi egészségügyi szűrővizsgálatok sikeres lebonyolítását segítő tevékenységéért.
  Kubala Antal 
a Fortuna Együttes tagjaként több évtizedes színjátszós tevékenységéért, epizódszerepek hiteles megformálásáért.
  Matányi Viktor 
részére a Tűzoltó Egyesületben végzett átlagon felüli tevékenységének elismeréseként.
  Mészáros Tibor
 részére a sportot szerető, segítő tevékenységéért és a zenés ébresztő megszervezésében végzett munkájának elismeréseként.
  Szücs Levente Csaba
 FÉBE-tag részére a fiatalok körében példamutató lakálpatrióta tevékenységének elismeréseként, valamint pályázatokon városunk hírnevének öregbítéséért.    
  Vig Pál
 részére a Tűzoltó Egyesületben végzett átlagon felüli tevékenységének elismeréseként.