febe fejlec lekerekitett

A FÉNYSZARUIAK BARÁTI EGYESÜLETÉNEK 15 ÉVE - tények és képek - című kiadvány megtekintése >>>

1993 – 2008.

Név: Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE)

Alakulás időpontja: 1993. október 30.

Bíróság nyilvántartásba vételi határozatszám: Pk.61.489/1993

Alapító tagok létszáma: 51 fő

Jelenlegi taglétszám: 251 fő

Közhasznú szervezet bejegyzésének időpontja: 1999. február 22.

Adószám: 18822317-1-16

Székhelye: Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1.

Képviselője: Tóth Tibor, 5126. Jászfényszaru, Vasvári Pál út 2.

Telefon mobil száma: +36-30-3373336

Honlap cím: www.febe.hu

Az egyesület megalakulásának gondolata 1993. április 2-án a városavató ünnepség alkalmából került szóba. Ötfős előkészítő bizottság alakult. Hét hónapos előkészítés után 51 alapító tag 1993. október 30-án kimondta a Fényszaruiak Baráti Egyesületének létrehozását.

Az egyesület megalakításakor célként tűzték ki, a rendszeres kapcsolat kiépítését a Jászfényszaruról elszármazottak és a helyben lakók között, régi hagyományok felélesztését, újak meghonosítását, a város kulturális életének sokszínűbbé, változatosabbá és tartalmasabbá tételét.

Az egyesület 1999-től a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény V. fejezet 26. § c) pontja szerint különösen a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása területeken közfeladatot lát el.

A 12 fős Elnökség és a 3 fős Ellenőrző Bizottság összefogásával működő Fényszaruiak Baráti Egyesülete az elmúlt 17 évben a település meghatározó közösségé vált. A taglétszám folyamatosan gyarapodott a 254 fő 2/3-a helyben él, 1/3 az innen elkerült lokálpatriótákból kerül ki. A tagság között minden korosztály megtalálható a tízen, húszon évesektől a közép és idős korosztályig.

A FÉBE az alakuló közgyűlésen döntött arról is, hogy saját törzstőkével létrehozza a „Jászfényszaruért” Alapítványt, a település tudományos, kulturális, oktatási és sportéletének támogatása, a környezeti, esztétikai értékeinek megőrzése, gyarapítása és elismerése céljából. Az alapítvány 1994. március 13-tól működik, 1999-től közhasznú státusszal, és mint egy négy millió alaptőkével rendelkezik.

Az egyesületben az elmúlt években minden kezdeményezés, jelentkező igény, támogatásra és felkarolásra került. Ez konkrétan csoportok létrehozásában illetve az egyesülethez való csatlakozásában teljesült ki.

1993. november 25-én hét fővel alakult meg a Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport. A korosztály szerint vegyes összetételű mára 20-25 fő a helyi kiadványok előkészítésében, kiadásában vesz részt. A helytörténeti vetélkedők, gyűjtőmunka lebonyolítását, honismereti és helytörténeti tábor megszervezését is végzik. A településhez, országhoz és személyekhez kötődő évfordulók megünneplésében közreműködnek.

1996-tól évente megrendezik általános iskolás és néhány középiskolás korú diákoknak a Honismereti és helytörténeti tábor.

1996-1999 között évente a településen kéthetes régészeti tábort szerveztek dr. Selmeczi László muzeológus, régész – a FÉBE tiszteletbeli tagja – vezetésével.

A FÉBE eddig hét írásos kiadványt köztük 1996. augusztus 20.-ára hasonmás kiadásban, kutatásokkal kiegészítve a Millecentenárium tiszteletére megjelentette Szűcs Mihály (1823-1904) Életleírását, melyet a szerző 1893-ban adott ki. Szűcs Mihály hosszúidőn keresztül volt Jászfényszaru főbírája és huszárbandériumi kapitánya. További könyveink a Szállástól a mezővárosig – tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjáról (2000), az országos kitekintéssel bíró Város- és Faluvédők Szövetsége tagegyesületei által megjelentetett kiadványok bibliográfiája (2001), Lantos Péter: Jászfényszaru története – Életleírás a redemptiótól a jász kiváltság megszűnéséig (2003), valamint Zsámboki László: Jászfényszaru diáksportjának története (2008).

Szabó Imrefia Béla tanár szobrászművész, egyesületi tag – Jász-Nagykun-Szolnok Megye művészeti díjasa – által tervezett és kivitelezett öt érmet adott ki a FÉBE. Így a Szent István Millenniumi Emlékérmet (2001), Tízéves Tagságért jubileumi bronz emlékérmet (2003), József Attila Jubileumi Emlékérmet (2005), Kazinczy Ferenc Jubileumi Emlékérmet (2009). Az utóbbi két érmet az évfordulós Emlékév kapcsán az egyetemes magyar kultúra nagyjait tisztelte meg az érem kiadásával.

2007-ben a Magyar Kultúra Napjára kilenc új képeslapot adott ki a városról, melyből nyolc fotóját dr. Palla Gábor közgazdász, fotóművész, egyesületi tag készített.

A helytörténeti kutatócsoport tagjai önkéntes munkában felügyelik, gondozzák a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményt.

A két utóbbi évben a FÉBE a Városi Könyvtárral nagysikerű és tartalmas Múzeumok éjszakája rendezvényt szervezett a tájházhoz.

A kultúra, a közművelődés fontos területe a színház. Az egyesület 1993. decemberében létrehozta a Színházba járók baráti csoportját. Mint egy 80-100 fő a tagok száma, kik évente 8-10 alkalommal részt vesznek budapesti színházi előadásokon. 2006-tól évente a Magyar Kultúra Napja alkalmából és még két, három alkalommal helybe hozzák a színházat. A Petőfi Művelődési Házban teltházas előadásokat szerveznek. A megalakulástól napjainkig 132 budapesti előadásra szerveztek önköltséges autóbuszos színházlátogatás és 13 alkalommal helybe hozták az előadást, így mint egy 10000 fő fényszaruit jutattak színházi élményhez. Rendszeresen szerveznek bemutatkozási lehetőséget a településről kikerült három színművésznek.

Az egyesület égisze alatt alakult meg 1995 szeptemberében 16 szalontáncos fiatallal a Borostyán Társastánc Klub. A táncklub tagjai formációs táncaikkal színesítették az egyesület és a város rendezvényeit, de a Jászság több településén és azon túl Budapesten, Szolnokon, Miskolcon, Hatvanban is felléptek. A társastáncképzés tíz év után a helyi alapfokú művészeti oktatás részévé vált. Évente - a ma már felnőtt klubtagok, egyesületi tagok - a februári Jótékonysági egyesületi bál nyitótáncát felvállalják, betanulják, és nagy sikerrel mutatják be.

A városháza dísztermében 1996. március 17-én a FÉBE keretében megalakult a Szűcs Mihály Huszárbandérium, azzal a céllal, hogy a Jászság és Jászfényszaru régi huszárbandériumi hagyományait őrizzék, valamint a jász öntudat felelevenítésének segítése, ösztönzése. A kulturális programok színesítése, gazdagítása. A bandérium tagjai, később csatlakoztak a helyi jászleányok és –asszonyok, így a 30-40 fő évente 40-50 rendezvényen vesz részt, több európai országban képviselték hazánkat szűkebb pátriánkat a Jászságot, a megyét, Jászfényszarut. Jártak Ausztriában, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában, Olaszországban, Németországban, Franciaországban, Lengyelországban, Belgiumban, Finnországban, de eljutottak San Franciscóba (USA) is. 2003-tól a Gödöllői Királyi Kastély a fényszarui huszárokat háziezredévé fogadta. Huszárként szerepeltek a Hídember című magyar játékfilmben és a Sisi életét feldolgozó német történelmi filmben. A FÉBE végzi a huszárbandérium minden pénzügyi, adminisztratív feladatait.

Az egyesület keretén belül korábban működött kerékpáros klub és ifjúsági klub is.

A FÉBE Elnöksége 1996. június 1-jei ülésén megalkotta az „Egyesületi munkáért elismerési formák szabályzatát”, melyben tagságának, barátainak, jogi személyeknek az egyesületben, az alapítványért, a városért végzett átlagon felüli munka, támogatás megbecsüléseként négy (elismerő oklevél, kitüntető terrakotta plakett, ezüst kitűző, örökös vagy tiszteletbeli tag címhez bronz plakett) elismerési formát alapított. Az elmúlt 17 év folyamán Egyesületi Munkáért Elismerő Oklevélben 78 fő magán személy és 10 közösség, jogi személy; Egyesületi Munkáért Kitüntető Plakettben 35 fő magán személy és 3 közösség, jogi személy; Egyesületi Munkáért Ezüst Kitűzőben 5 fő magán személy; Örökös Egyesületi tag kitüntetésben Prof. Dr. Dobák Miklós és Koltay József; Tiszteletbeli Egyesületi Tag kitüntetésben Dr. Facskó István, Mihályi Béla, Dr. Selmeczi László és Penczner Pál részesült.

2000 tavaszán a FÉBE kedvezményezettje lett az Európai Közösségek Bizottsága által meghirdetett Phare Demokrácia Mikro projektjének. A Civil Inkubátor Ház címet viselő egy évig tartó 1,4 milliós projekt, keretében két konferenciát és 7 előadást szerveztek a helyi civil szervezetek együttműködésének elősegítésére. A program zárásaként 2001 márciusában a helyi civilek házát avatták. A helységet az önkormányzat biztosította, melynek gesztora a FÉBE lett, ahol 2002-2007 között Teleházat is működtetett.

A civilház közösségeknek biztosít összejöveteli lehetőséget, valamint különböző szolgáltatások (internet) igénybevételét, technikai eszközök (számítógép, projekttor stb.) használatát.

Az egyesület állandó rendezvényei:

Minden év február 3. hetének szombatján az egyesület jótékonysági műsoros estje és bálja kerül megrendezésre. A rendezvény tiszta bevétele 50-50%-ban a „Jászfényszaruért” Alapítvány céljait és a tárgyévi egyesületi programok megvalósítását szolgálja. Az est díszvendégei a megyéből elkerült művészekből kerül ki, volt díszvendég többek között Csomor Csilla, Farkas Bálint, Györgyfi József, Mihály Béla, Rékasi Károly, Tálas Ernő, Török Zsóka. A műsorban elsősorban helyi kötődésű amatőr és hivatásos művészek szerepelnek. Az elmúlt 17 jótékonysági rendezvény nettó bevétele több mint tíz millió Ft volt.

1994-től 2001-ig társrendezőkkel közösen Fényszarui Képzőművészeti Napokat (3-4 nap) szerveztek, amely hozzájárult a 2000. évben a művészeti alapiskola létrejöttéhez.

1996-tól általában minden év július utolsó teljes hetében 20-25 fő részvételével honismereti és helytörténeti tábor rendeznek. Ebben az évben XV. jubileumi tábort Sástón szervezték, a Mátra értékeivel és nevezetességeivel ismerkedtek.

2003-tól minden év május 1-jén a Város Napján az egyesület főző- és süteménysütő, 2009-től a Tarlófesztiválon kenyérsütő versenyt hirdet.

2006-tól a január 22-i napot megelőző vagy azt követő hét végén a művelődési házban színházi előadással egybekötve városi szinten emlékeznek meg a Magyar Kultúra Napjáról.

2009-től a Múzeumok éjszakájának, a Kulturális Örökség Napjának helyi megszervezését, lebonyolítását végzik.

A kulturális örökség megóvása illetve új művészi tárgyi emlékek létrehozásában is elévülhetetlen érdemeket szerzet a FÉBE az elmúlt 17 évben. Néhányat a sok közül; Kiss József-emléktábla elhelyezése az általa összegyűjtött Helytörténeti Gyűjtemény falán (1994). A Felső temetői kápolna falán Szűcs Mihály család emléktáblája és kriptája felújítása (1996). Nepomuki Szent János-szobor felújítása (1996), Lehel úti kereszt (1998), Zsámboki kereszt (1999) felújítása. Orvosok emléktáblája elhelyezése (2001), Tanítók emlékműve - országosan első ilyen jellegű emlékmű – felavatása (2002). A tanári katedrán a „halhatatlanok” olvasókönyvébe, bronz lapokra 104 tanító neve került felvésésre, akik az 1750-es évektől napjainkig Jászfényszarun tanítottak és már nem élnek. A Millenniumi Díszkút létesítésének (2001), a megbékélési emlékmű felállításának kezdeményezése (2005). A Rk. templomi orgona felújításának támogatása (2006). A Jubileumi bronz dombormű elhelyezése a városházán a település első írásos említésének 575. évfordulója tiszteletére (2008).

Az egyesületnek nagyon sok rendezvénye példaértékű és túl mutat a település határán. Néhányat kiemelve: 60 éves a mozi helyi filmtörténeti rendezvény (1997). Parlamenti látogatás szervezése (1997, 2001). 1998. december 5-én a „Falumúzeum” fennállásának 30 éves évfordulója tiszteletére rangos előadókkal Helytörténeti konferenciát szerveztek. Társrendezője a FÉBE a 1998-tól kétévente megrendezett térségi, majd megyei színtű Jász Fény Vers- és Prózamondó találkozónak. A XXI. század lokálpatriotizmusa Jászfényszarun című konferencia Ráday Mihály előadásával (2001). Orvosok találkozója konferencia (2001). A Rendőregyenruhák és relikviák című kiállítás (2003). Tamus István (jászfényszarui származású) grafikusművész gyűjteményes kiállítása (2005). Értelmiségi fiatalok találkozója (2005). A FÉBE bemutatkozott a Civiliáda országos kiállításon (2005). A Jászbaráti társaságok vezetőinek jászfényszarui találkozója (2007). Helyi és jászsági nyomdai meghívókból kiállítás (2007). Adventi Kodály-koncert (2007). Török Zsóka (jászfényszarui származású) fazekas népi iparművész kiállítása (2008). Reneszánsz-koncert (2008). 15 éves a város kapcsán rajz és helytörténeti pályázatok kiírása (2008). Kirándulás Széphallomra a Kazinczy év kapcsán (2009).

Jászfényszaru Város Önkormányzata saját rendezvényeinek szervezése, bonyolítása során együttműködik a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnökségével, tagságával. Az együttműködést jól példázza a Tarlófesztivál elmúlt kétévi rendezvénye (2008-2009), a Kapcsolatok Napjának (2008) közös szervezése.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik, tagegyesülete: a Jászok Egyesületének (1994), a Város- és Faluvédők Országos Szövetségének (HONGÁRIA NOSZTRA) Budapest (1994), a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek Tapolca-Diszel (1997), Falvak Kultúrájáért Alapítványnak Budapest (2000), Jászbaráti Társaságok Fórumának (2005), Civil Fórumnak Jászfényszaru (2005), Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének Jászapáti (2008). A fentieken túl 26 civil szervezettel, közösséggel, önkormányzati intézménnyel működik rendszeresen együtt céljainak elérése érdekében.

Az egyesület és csoportjainak programjai önkéntes munkával valósult meg. Az egyesületi tagok és a csoportokban dolgozó tagok (melynek egy része nem tagja a FÉBÉ-nek) a közösségért végzett munkája havi átlagban 250 önkéntes munkaórát is meghaladja.

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesületéről a következő nagyobb publikációk jelentek meg:

 

- Jászberényi Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi és Közművelődési Tanszék

Tamus Tamás: A Fényszaruiak Baráti Egyesületének története (1993-1997) -
szakdolgozat

Témavezető: Dr. Wirth István

Jászberény, 1997. szeptember

- Jászsági Évkönyv 1998

A civil szervezetek életéből

Tóth Tibor: Ötéves a Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a „Jászfényszaruért” Alapítvány

Jászberény, 1998. november

- Hírmondó

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Információs
Tájékoztatója – megjelenik kéthavonta

Tóth Tibor: 10 éve alakult a Fényszaruiak Baráti Egyesülete

Szerkesztő: Almási Diána

Megjelent: 2003. április - 2003/2.

- Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar Közművelődési és Felnőttképzési Tanszék   
Művelődésszervező Szak

Bittner Márta: Marketing a Fényszaruiak Baráti Egyesületének életében - szakdolgozat

Témavezető: Dr. Fodor Péter

Jászberény, 2005

- A Magyar Művelődési Intézet folyóirata SZÍN KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS

Tóth Tibor: A kézbe vett település, Jászfényszaru – egyesület és alapítvány

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének tevékenysége, eredménye és
legfontosabb mérföldkövei 2000 után

Tanítók emlékművét avatták Jászfényszarun

Főszerkesztő: Mátyus Aliz

Megjelent: 2006. december – 2006/11.

- Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Andragógia és Társadalomelméleti  
Tanszék Művelődésszervező Szak

Klippánné Jáger Melinda: A Fényszaruiak Baráti Egyesületének története
szakdolgozat

Témavezető: Dr. Tóth János

Jászberény, 2007

- A Fényszaruiak Baráti Egyesületének tizenöt éve – tények és képek

ISBN 978 963 06 7419 5

Kiadványt összeállította, szerkesztette: Tóth Tibor

Anyanyelvi lektor: Kotánné Kovács Tímea

Fotók: Berze Lászlóné Bp., Fekete Imréné, Karizs Evelin, Samuné Tusor Mária, Szabó
István, Tamus Angéla, Tóth Tibor

Készült: A RO-LA Kft. Nyomda Valkó 2009.

Jászfényszaru, 2009. április

Tóth Tibor

elnök