FÉNYSZARUIAK BARÁTI EGYESÜLETE
5126. Jászfényszaru, Fürst S. út 1.
Adószám: 18822317-1-16

SZÁMVITELI
POLITIKA

Tartalomjegyzék


I. Bevezető
II. A könyvvezetéssel, a beszámolókészítéssel, értékeléssel kapcsolatos feladatok

 1. A könyvelés módja
 2. Évközi és év végi zárlatok
 3. Éves beszámoló és bevallás
 4. Eszközök és források értékelési szabályzata
 5. immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése
  Értékvesztés, értékhelyesbítés
  Készletek
  Követelések
  Céltartalékképzés
  Eladásra beszerzett értékpapírok
  Pénzeszközök
  Kötelezettségek
  Az ellenőrzés, az önellenőrzés által feltárt előző évet, vagy éveket érintő jelentősebb hibák minősítése
 6. Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
 7. Pénzkezelési szabályzat

I. Bevezető

A Fényszaruiak Baráti Köre Számviteli politikája a „Számvitelrol szóló" többször módosított 1991. Évi XVIII. Tv. (Szvt.) rendelkezései alapján készült.
A számviteli politika eloírásai, az annak alapján kiadott szabályzatok a társaság minden tagjára és munkatársára kötetező érvényű.

Hatálybalépésidőpontja: 1997. október 15.

Jászfényszaru, 1997. október 11.


II. A könyvvezetéssel, a beszámolókészítéssel, értékeléssel kapcsolatos feladatok

1. A könyvvezetés módja:
A társaság egyszeres könyvvitel keretén belül naplófőkönyvet vezet, a pénzügyi teljesítéseket követően könyvelve, a gazdasági események sajátosságaitól függő tételes analitikus nyilvántartásokkal kiegészítve. Követelések, kötelezettségek analitikája, szállító-analitika, tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása, szigorú nyilvántartások bizonylati tömbökről.

2. Évközi és év végi zárlatok:
Valamennyi analitikus nyilvántartást év végén ellenőrizni és a naplófőkönyvvel egyeztetni kell. A vevők- és szállítók nyilvántartását, amennyiben követelést, illetve kötelezettséget mutat, folyamatosan figyelemmel kell kísérni, év végén a vevő- és szállító partnerekkel egyeztetni szükséges a fennálló tartozásokat. A naplófőkönyvben a szükséges elszámolások (kerekítési különbözetek), az áfa és a közvetett költségek megosztása után, valamint az előírt átvezetések (pénzügyi eredmény átvezetés, a társadalmi szervezet vagyon elszámolásának átvezetése) után összesíteni kell, majd a két és háromoszlopos rovatokat le kell zárni, és meg kell állapítani a naplófőkönyv főösszegeit.

3. Éves beszámoló és bevallás

Minden évben december 31. fordulónappal készül a leltárak, tételes számbavételek és az egyszeres könyvvitel - Naplófőkönyv - alapján az Egyszerűsített mérleg, évet követő május Kimutatást kell készítem az év gazdálkodási számadairól: bevételek megosztlása, milyen szervezettől, milyen célra kapott a szervezet támogatást, mely pályázatokra mennyi összeget nyertek, más forrásokból befolyó bevételek, elkülönítve a vállalkozási jellegű bevételeket. A kiadásokat, költségeket jellegük szerint, illetve a felhasználás célja szerint kell kimutatni. A követeléseket és kötelezettségeket azok várható teljesítésének megjelölésével kell felsorolni az írásos beszámolóban.

4. Eszközök és források értékelési szabályzata
Az Immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegben kimutatott értéke általában a beszerzési ár, illetve előállítási költség csökkentve az időszak értékcsökkenés értékével. A vásárolt tárgyi eszközöknél a beszerzési ár tartalmazza az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, a használatbavételhez (üzembehelyezéshez) szükséges szállítási, alapozási, szerelési, közvetítői és más ehhez felmerült költségeket, vám- adó- és illeték összegeit, le nem vonható áfát, a szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési áras értékét, hitelvásárlás esetén a fizetett kamatokat.
Nem része a beszerzési árnak a levonható áfa.
A térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, vagy többletként fellelt eszközöket az állománybavétel idopontjában meglévő piaci áron kell értékelni.
A saját eloállítású tárgyi eszközöket aktiválásig Befejezetlen beruházásként, illetve Felújításként kell nyilvántartani.
Értékcsökkenés meghatározása a mindenkori Társasági adótörvényben előírt mértékű, amelytől csak indokolt esetben lehet eltérni, amit az egyedi nyilvántartó kartonon jelezni kell.
A Terv szerinti értékcsökkenés %-os mértéke lineáris formában kerül alkalmazásra, melynek alapja a bruttó érték.
Terven felüli értékcsökkenés csak abban az esetben kerülhet elszámolásra, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökkent, a tevékenység változása miatt véglegesen feleslegessé vált, megrongálódott, illetve megsemmisült.
A 30.000 Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értéke beszerzéskor egyösszegben kerül elszámolásra a könyvelés során.
Értékvesztés megállapítása a Befektetett pénzügyi eszközök esetében egyedi elbírálás alapján történhet, melynek okát és mértékét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Értékhelyesbítés ha az év végén történő felülvizsgálat során eltérés tapasztalható, külso szakértot kell megbízni és a szakértői írásos javaslat alapján végezhető el.

Forgóeszközök Készletek: A vásárolt készleteket, árukat, anyagokat az utolsó beszerzési áron kell értékelni és év végi, vagy évközi leltárban szerepeltetni. A beszerzési ár az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, növelve a felmerült közvetítői, bizományosi díjakkal, a vám- adó- és illetékek összegével, le nem vonható áfával, és egyéb költségekkel.
Nem tartalmazza az elozetesen felmerült áfát és a fuvardíjat.
Importbeszerzés esetén, ha a számlát devizában állították ki, a forintértéket a teljesítéskori MNB középárfolyamán kell meghatározni, vagy a bonyolítóbank által közzétett eladási árfolyamon.
A saját termelésű készletek értékét, az árképzés során megállapított áfa nélküli nyersanyagértéken kell a mérlegben szerepeltetni.
A vásárolt és saját termelésu készletek értékét csökkenteni kell, ha a készlet megsemmisült, megrongálódott, feleslegessé vált (immobil), piaci ára a beszerzés óta jelentősen csökkent.
A selejtezést csak jegyzőkönyv alapján lehet elvégezni.
A készletre adott előlegeket a kifizetett összegben kell a mérlegben szerepeltetni.
Követelések: Az áruszállításból, szolgáltatásból származó belföldi követelés értéke a kiszámlázott, áfát is tartalmazó, a vevő által elismert még kiegyenlítetlen összeg, a külföldi követeléseket a bonyolító bank december 31-i vételi árfolyamán kell értékelni. A dec. 31-i árfolyamra történo korrigálás csak akkor történhet meg, amennyiben a kiszámlázás időpontjában érvényes árfolyam magasabb.
Ha a követelést a mérlegkészítés idopontjáig kiegyenlítik, a vevő-követelést a tényleges pénzügyi teljesítés időpontjában érvényes árfolyamon kell értékelni.
Egyéb követeléseket a mérlegben mindenkor a még teljesítendő összegben kell kimutatni. A követeléseket minosíteni kell az alábbi csoportosítás szerint:

-teljes köru (határidőn belüli),
-lejárt (határidőn kívüli),
-kétes
-és behajthatatlan követelésekre.
A mérlegben a behajthatatlan követelés nem szerepelhet, melynek tényét dokumentálni kell.

Céltartalékképzés:
A határidon túli, kétes követelésekre, mint potenciális veszteségre, melynek megállapítását a mérlegkészítés idoszakában kell elvégezni egyedi elbírálás alapján. A határidőn túli követeléseket meg kell bontani 30-90; 91-180; 181-360 nap között lejárt, valamint a 360 napon túli követelésre.
Vizsgálni kell a fizetési készséget és képességet, a felszólító levelekre történt reagálás, folyamatban lévő bírósági eljárás, a csodegyezség, a felszámolás, végelszámolás esetén annak várható kimenetele és minden egyéb információ alapján a várható garanciális kötelezettségekre.
Eladásra beszerzett értékpapírok értéke általában a vételár (beszerzési ár), a tőzsdén jegyzett értékpapíroknál (amennyiben tartósan, a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy évig alacsonyabb a könyv szerinti értéknél) az év utolsó közzétett tőzsdei átlagárfolyamán kell értékelni.
Ha az értékpapír kibocsájtó vagyonát, vagy annak egy részét elvesztette a tőzsdén nem jegyzett értékpapírt is le kell értékelni, de csak megfelelő dokumentálás mellett.
Pénzeszközök (készpénz, csekk, bankbetét) a könyv szerinti értéken kerülnek a mérlegben kimutatásra. A deviza-, illetve valutakészlet könyv szerinti értékét a pénzintézet által dec. 31-ére meghirdetett KKB vételi árfolyammal számított értékre kell csökkenteni, ha az alacsonyabb a könyv szerinti értéknél.
Kötelezettségek: A hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeket általában könyv szerinti értéken kell szerepeltetni. Az import beszerzésből, vagy devizahitelből eredő év végi tartozást a bonyolító bank dec. 31-i eladási árfolyamán kell értékelni, ha az magasabb a könyv szerinti értéknél.
Az ellenőrzés, az önellenőrzés által feltárt előző évet, vagy éveket érintő jelentősebb hibák minősítése Szokásos mértéket meghaladónak minosül a bírsággal, kötbérrel, késedelmi kamattal, kártérítéssel, hitelezési veszteséggel kapcsolatos bevétel, illetve ráfordítás, ha az a 100.000 Ft-ot eléri, s az eloző időszakban ilyen címen elszámolt összegnek legalább kétszerese.
A mérlegben és eredmény-kimutatásban az önellenőrzés és hatósági ellenőrzés megállapítását akkor kell külön oszlopban kimutatni, ha annak összege a tárgyidőszaki éves mérleg főösszegének l %-át meghaladja, illetve eléri a 10.000 Ft-ot.
A számviteli politikában nem rögzített kérdésekre a számviteli törvény előírásai az irányadóak.

5. Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az Egyszerűsített mérleget szabályszerű, az eszközök és források teljeskörét magában foglaló dec. 31-i fordulónappal elkészített leltárral kell alátámasztani.

Az szervezetnél az eszközök és források leltározásánál a számbavétel módja:

Mennyiségi felvétellel Nyilvántartással (analitikával) történt
egyeztetéssel

Immateriális javak
Tárgyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök
Készletek (anyag, áru)

Vevőállomány

Egyéb követelések

Értékpapírok
Pénzeszközökből pénztár Pénzeszközökbol bankbetétek

Céltartalék

Szállítóállomány

Hitelállomány

Egyéb kötelezettségek

A leltározásról az egyesület elnökének utasítása alapján a kijelölt munkatárs (munkatársak) köteles intézkedni.