febe fejlec lekerekitett

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének tízéves tevékenysége.
1993-2003.

Az egyesület megalakításának gondolata tíz évvel ezelőtt 1993. április 2-án a városavató ünnepség során megtartott baráti találkozón fogant. Hat hónapos előkészítő munka után 1993. október 30-án 51 alapító tag elhatározta, hogy a szülőföld szeretetétől indítatva létrehozza a Fényszaruiak Baráti Egyesületét. Az egyesület alapító levelében célként fogalmazódott meg: a város múltjának, jelenének, jövőjének, sorsának figyelemmel kisérése, fejlődéséhez segítségnyújtás.

A FÉBE 1999. februárjától közhasznú szervezet. Közfeladatként döntően kulturális tevékenységet végez, de tevékenykedik nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet területén is.

Az egyesület taglétszáma az alapítás óta meg ötszöröződött. Az évek folyamán az egyesület keretein belül önálló közösségek alakultak.

1993-ban jött lére a Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport, melynek hozadéka az évenként megszervezésre kerülő honismereti és helytörténeti tábor, a Jászfényszaruval, a Jászsággal kapcsolatos ifjúsági vetélkedők szervezése, kiadványok megjelentetése vagy a Kiss József (1924-1989) helytörténeti kutató szellemi, iratanyagának gondozása, feldolgozása.

1993 decemberében alakult meg a Szinházbajárók Baráti Köre. Évadonként 7-8 fővárosi színházi előadásra különjáratú autóbuszost indít.

1995 szeptemberétől működik a Borostyán Társastánc Klub, a tagok számos országos, régiós, térségi rendezvényeken léptek fel, a tagok egy része versenyszerűen táncol. Évente ad otthont Jászfényszaru országos klubközi és térségi társtánc versenynek.

1996. március 17-én alakult meg a Szűcs Mihály Huszárbandérium, akik hét év alatt országos és nemzetközi hírnévre tettek szert. A közösséghez 2000-től a jászlányok és -asszonyok is csatlakoztak. A bandérium számos helyi, országos és határon túli rendezvényen képviseli a települést. 1999-től évente április 2-án megemlékezést szerveznek, rendeznek a 1849-es dicsőséges Tavaszi Hadjárat első győztes hatvani csata tiszteletére. A csatában 50-60 lovas és 100-150 fő gyalogos vesz részt, a program több ezer résztvevőt vonz. Minden év október 6-án állománygyűlés keretében emlékeznek meg az aradi vértanúkról.

1998-tól 2001-ig működött Török Gábor vezetésével a OPÁL Ifjúsági és Szabadidős Klub. 2003. április 12-én Berényi Melinda vezetésével Jóbarátok Ifjúsági Klub néven, a fiatalok szabadidejének kulturált, hasznos eltöltése érdekében újjászerveződött a klub.

A FÉBE 1994-ben 100.000,- Ft alaptőkével létrehozta a „Jászfényszaruért” Alapítványt, Jászfényszaru település tudományos, kulturális, oktatási és sportéletének támogatására; környezeti, esztétikai értékeinek megőrzése, gyarapítása és elismerése érdekében.

Az egyesület közgyűlése egy éves előkészítő munka után 1995-ben elfogadta jelképét.

A FÉBE Elnöksége 1996. június 1-jei ülésén megalkotta az „Egyesületi munkáért elismerési formák szabályzatát”, melyben tagságának, barátainak, jogi személyeknek az egyesületben, az alapítványért végzett átlagon felüli munka, támogatás megbecsüléseként négy (elismerő oklevél, kitüntető terrakotta plakett, ezüst kitűző, örökös vagy tiszteletbeli tag címhez bronz plakett) elismerési formát alapított.

1996. augusztus 20.-ára hasonmás kiadásban, kutatásokkal kiegészítve az egyesület a Millecentenárium tiszteletére megjelentette Szűcs Mihály (1823-1904) Életleírását, melyet a szerző 1893-ban adott ki. Szűcs Mihály hosszúidőn keresztül volt Jászfényszaru főbírája.

1997. október 31-én Filmtörténeti rendezvénnyel megemlékeztünk településünkön 60 évvel ezelőtt tartott első filmvetítésről. Dr. Veress József filmtörténész előadását követően levetítésre került 1937. november 1-jén bemutatott film, Tomi, a megfagyott gyermek, melynek gyermek főszereplője Ádám Klári is vendégünk volt.

1998. december 5-én a „Falumúzeum” fennállásának 30 éves évfordulója tiszteletére rangos előadókkal Helytörténeti konferenciát szerveztünk.

2000. tavaszán a FÉBE kedvezményezettje lett az Európai Közösségek Bizottsága által meghirdetett Phare Demokrácia Mikro projektjének. A Civil Inkubátor Ház címet viselő egy évig tartó 1,4 milliós projekt, keretében két konferenciát és 7 előadást szerveztünk a helyi civil szervezetek együttműködésének elősegítésére. A program zárásaként 2001. márciusában a helyi civilek házát avattuk, melynek gesztora a FÉBE lett.

2000. május 1-jén az egyesület kiadta Szállástól mezővárosig című tanulmány kötetét, amely Jászfényszaruról és Jászságról szólt és Langó Péter muzeológus, régész szerkesztett.

2001. augusztusára a FÉBE a Város- és Faluvédők Szövetsége megalakulásának 15. évfordulója és a nyíregyházi XX. Országos Találkozó tiszteletére megjelentette a tagegyesületek által kiadott kiadványok bibliográfiáját.

Az egyesület 2001. augusztus 20-ára Jászfényszaru város Millenniumi rendezvénysorozatának zárására a jászfényszarui születésű Szabó Imrefia Béla szobrász-, éremművész által készített Szt. István emlékérmet adott ki.

2001. október 21-én Dr. Hortáver József és Dr. Sándor Imre tiszteletére emléktáblát avattunk, az avatást követően Jászfényszarun született illetve innen származott 42 orvos és 4 fő orvostanhallgató részvételével orvostalálkozóra került sor.

2002. május 1-jén a III. Város napon, a város főterén a volt leányiskola helyén felavatásra került a Tanítók Emlékműve, amely 1,4 millió Ft-ba került. A tanári katedrán a „halhatatlanok” olvasókönyvébe, bronz lapokra 104 tanító neve került felvésésre, akik az 1750-es évektől napjainkig Jászfényszarun tanítottak és már nem élnek. Az ünnepség szervezője, rendezője a Fényszaruiak Baráti Egyesülete volt. A költségeket részben közadakozásból és a „Jászfényszaruért” Alapítvány 1 %-os felajánlásából fedeztük. A tanítók neveinek gyűjtését, felkutatását a Kiss József Helytörténeti Kutatócsoportja végezte.

A Széchenyi Terv keretében megpályázott és elnyert Teleház ünnepélyes átadására 2002. május 4-én került sor. A FÉBE működtetésében megvalósult Teleház új programok szervezésére adott lehetőséget, elsősorban ifjúsági korosztályoknak. A Teleház a tavasszal a várossá válás 10. évfordulója tiszteletére a település fiataljainak Jászfényszaru történetéből internetes vetélkedőt hirdetett és rendezett meg.

Az elmúlt években több régi egyházi tárgyi emléket szobrot, keresztet újítottunk fel.

Fiataloknak több főleg hely- jászság történeti vetélkedőt szerveztünk.

Számos ismereterjesztő előadást, kiállítást tartottunk, szerveztünk.

1994-től minden év február 3. szombatján Jótékonysági műsoros estet és bált szervezzünk. A rendezvény tisztabevételének 50-50 %-át a FÉBE éves programjainak megvalósulására ill. a „Jászfényszaruért” Alapítvány céljaira fordítjuk. A színvonalas műsorban a Jászfényszaruról kikerült művészek lépnek fel.

1994-től 2001-ig társrendezőkkel közösen Fényszarui Képzőművészeti Napokat szerveztünk, mely hozzájárult a 2001. évben a művészeti alapiskola létrejöttéhez.

A FÉBE csoportjai révén számos hazai és nemzetközi szervezetnek, szövetségnek tagja. Így a Magyar Táncsport Szövetségnek, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, az Európai Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, a Város és Faluvédők Szövetségének, a Jászok Egyesületének, Civil Regionális Társulásnak.

2003. május 1-jére Jászfényszaru várossá válásának, az egyesület megalakulásának 10. évfordulója tiszteletére a FÉBE kiadta Lantos Péter: Jászfényszaru története - Életleírás a redemptiótól a jász kiváltság megszűnéséig című könyvet.

A IV. Város napra a település történetében az első főzőversenyt hirdettük meg.

Az Önkormányzattal közösen azon dolgozunk, hogy pályázati támogatással Ifjúsági Centrumot hozzunk létre, ahol a fiatalok kulturált szórakozása és találkozása biztosított legyen. A centrumban kapna végleges helyet a Teleház is.

Augusztus 30-án FÉBE jubileumi napjára került sor, az egész napos rendezvényen számos kulturális programot szerveztünk tagságunknak, érdeklődő Fényszaruiaknak.

Az egyesület és csoportjainak programjai önkéntes munkával valósult meg. Az egyesületi tagok és a csoportokban dolgozó tagok (melynek egy része nem tagja a FÉBÉ-nek) a közösségért végzett munkája havi átlagban 500 önkéntes munkaórát is meghaladja.

Az ifjúsági közösségek vezetői állandó meghívottjai a FÉBE Elnökségi üléseknek, tevékenységükről rendszeresen tájékoztatják a testületet. Az egyesület éves költségvetéséből anyagilag segíti a közösségek programjainak megvalósítását, pályázatok elkészítésében is közreműködést vállal.

Jászfényszaru, 2003-09-01.

Tóth Tibor

egyesületi elnök