Tanítói kinevezés „1917. évi julius hó 4-ikén”

   „Kivonat a jászfényszarui róm. kath. iskolaszék 1917. évi julius hó 4-ikén tartott gyülésének jegyzőkönyvéből.
   Jelen voltak: Bárdos Pál kerületi alesperes, Hebrony Kálmán plébános, iskolaszéki elnök, Harangozó János, Kapalyag János, Kiss A. Sándor, K. Kovács Imre, Márkus János, R. Nagy István, Tusor Károly. Dr. Ürményi József, Winkler Bertalan és Kertész János iskolaszéki tagok.
   Távolmaradtak: Bakó Sándor, Bartus Imre, Csákány Sándor, Ézsiás Pál, Harangozó Mihály, Jáger István, Langó Sándor, Menyhárt Fábián, Rimóczi Pál, Seress István iskolaszéki tagok.
Elnök mindenekelőtt megállapítja, hogy a jogilag és tényleg megüresedett tanitói állásra a pályázat a „Néptanítók Lapja” 24. és a „Népnevelők Lapja” 13. számaiban szabályszerűen ki volt hirdetve, és a kitüzött határidőig 36 kérvény érkezett be és pedig 13 férfi és 23 nőtanító pályázott.”

  Megismerték a pályázók neveit, okleveleiket, okmányaikat, majd a választás megejtésére került sor. Dr. Ürményi József (aki egyben a település főjegyzője volt) mondta, hogy férfi tanítóra van szükség, mivel kellő számú jelentkező van, így ebből javasol választani.
   Az iskolaszék 11 szavazattal Adamcsek Imre demjéni lakos okleveles tanítót választotta meg (született Eger, 1897. november 4., oklevél kiállítás helye Igló, 1917. május 30. 144/1917 szám alatt). A következő javadalmazást állapítottak meg: A községtől havi előlegezéssel évi 800 Korona, lakbér címén évi 240 korona, kertilletmény évi 20 korona, államsegélyből évi 400 korona. Kötelességévé teszi az iskolaszék a megválasztott tanítónak az általa kijelölt osztály vezetését.
   A jegyzőkönyvi kivonatot megküldi az egri főegyházmegyei hivatalhoz, a szolnoki kir. tanfelügyelői hivatalhoz tudomásvétel és az államhivatali eskü letétele végett. Az államsegély kiutalása céljából a vallás- és közoktatási m. kir. minisztériumnak.
   A kétoldalas, írógéppel írt kivonat kelt: Jászfényszaru, 1917. július 26. Aláírta Kertész János iskolaszéki jegyző és Hebrony Kálmán elnök.
   A 3627/1917. szám alatt Debreczeni János érseki helyettes (Szeged1836március 21. – Eger1921március 25. – magyar katolikus pap, egri kanonok, egyházi író) Eger, 1917. évi augusztus hó 14-én jóváhagyta.
   A 3 oldalas A/3 okmány másolata a Városi Értéktárban megtalálható.
   Adamcsek Imre munkába állt, a tanítást elkezdte 1917. szeptember 15-én és további tanítói tevékenységét Jászfényszarun végezte, 1958. augusztus 1-vel ment nyugdíjba. A tanítói munkáságát egy életen át Jászfényszarun végezte, ez volt az első és utolsó munkahelye.
   A FÉBE kezdeményezésére, Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Jászfényszaruért Alapítvány anyagi támogatásával a Nagyiskola emeleti aulájában 2016. december 3-én az Igazgatók tábláját felavattuk.
   A táblára 14 fő neve került bevésésre, azzal a két időponttal ameddig igazgatói beosztást betöltötték. A táblán olvasható Adamcsek Imre neve, aki 1949-51 és 1957-58 években, összesen három tanévben igazgatói beosztásban irányította a helyi alapfokú oktatást. 
   Kép és szöveg: Tóth Tibor 

Fotó: Adamcsek Imre 1928-ban 31 évesen