A FÉBE Kiss József Helytörténeti kutatócsoportjának ként tagja Dobák Gábor és személyem a Jász Múzeumban a XIX. század második felétől megjelent újságokban kutatást végeztünk. A Jászfényszarura vonatkozó híreket, eseményeket gyűjtöttük. A Millennium tiszteletére 1996-ban. A korábbi kutatásaink anyagát felhasználva a helyi lapban Millenniumi pillanatok címmel egy évig tartó sorozatot indítottunk.
   A Mi újság Fényszarun? 1996 évi júliusi számában a 8. oldalon a következő híreket tettük közkincsé. Doctor-jubileum Folyó hó 4-én ünnepelte dr. Lédig Lajos 25 éves körorvosi jubileumát a város és a vidék előkelőinek részvételével. A doktor vendégszerető házánál adott nagyszerű reggeli előtt Han Pál plébános remek beszéd kíséretében egy értékes gyémánt gyűrűt nyújtott át az ünnepeltnek, mit az megható szavakban megköszönt. A lélekemelő ünnepély után fényes bankettet rendeztek tiszteletére a vendéglő összes termében, ahol Szűcs Mihály főbíró elsőnek a királyra emelte poharát. Szellemes beszédben éltették az ünnepeltet Han Pál (plébános), Hirschler Soma, Márkus János (tanító) és dr. Király Gáspár. A fényes ebéd csak a késő esti órákban ért véget” A Jászság című újság 1896. július 11. IX. évf. 28. számából betű szerint idéztük az eseményt.
Ekkor szereztünk tudomást dr. Lédig Lajos orvos létezéséről.

   Egy véletlen folytán 2011-ben az alsótemető hátsó részében – ahol már sírok csak korábban léteztek a cserjék, akácosok benőték a területet – a volt zsidó temetőbe is eljutva egy eldőlt síremlékre lettem figyelmes. A fehérmárvány síremléken jól olvasható volt a vésett szöveg, dr.Lédig Lajos kőfejfáját találtam meg. Mivel akkor még okos telefonom nem volt, haza mentem fényképezőgépért és visszamentem lefotózni. A sírkő talapzattal együtt 216 kg-ot megmozdítani nem tudtam. Most áprilisban az elszállításkor vettük észre a hátlapján is van, héberül felírat. Az idő vasfoga a hátlapot jobban megviselte (mivel évtizedekig érintkezett a földdel), de alapos tisztítás és némi csiszolás után, ha nehezen is de láthatók voltak az írásjelek így ez is átfestésre került.
   Kiss József (1924-1989) tanár helytörténeti kutató, által gyűjtött interjúban Pető Sándor született 1888-ban, az Ady Endre út 31 szám alatt lakos elmondása szerint: „Az üzem 1935-től, ma is „sajtgyár” néven nevezett épületben működött, amelyet Lédig Lajos orvos épített 1906-ba”. Nyilván az örökösök 1921 után adták el az épületet és később itt került kialakításra a sajtüzem, amely 1975 márciusában megszűnt.
Dr. Lédig Lajos 1845-ben, Lédig Márton és Weinberger Johanna fiúgyermekeként született, 76 évesen végelgyengülésben 1921. december 11-én hunyt el. Felesége dr. LédigLajosné 1851-ben Stern Rózsa néven Stern Sámuel és Schücklin Katalin szülők leánygyermekeként látta meg a napvilágot, 70 évesen 1921. november 24-én tüdővérzésben halt meg. Jelenlegi ismeretünk szerint gyermekük nem született.
   A korábbi kutatásainkat lapozgatva bukkantam rá a Jász Hírlap 1921. december 18-i számában a következő hírre-közleményre: „Halálozás. Lédig Lajos dr. jászfényszarui köztiszteletben álló öreg orvosa dec. 12-én (anyakönyvben és sírkővén 11-én) hoszszas szenvedés után meghalt. Az elhunyt orvos közel félszázadon át (1871-től) gyógyította községe betegeit. Temetése 13-án nagy részvét mellett ment végbe.”
   A Jász Hírlap 1822. június 11-i 24. számában jelent meg: Orvosválasztás Jászfényszaruban. Jászfényszaru község kedden d. e. (délelőtt) új községi orvost választott. Az egyhangulag megválasztott községi orvos dr. Hortáver József menekült orvos.”
   A Jász Hírlap 1922. szeptember 3-i 36. számában volt olvasható: Uj orvosok a vidéken. Dr. Hortáver József erdélyi menekült orvos, kit Jászfényszaru község megválasztott község orvosává a mult héten letette esküjét és elfoglalta állást…”
   A fentiekből adódik, hogy Lédig Lajost 50 év után Hortáver József orvos követte és 40 évig gyógyította a település lakóit.
   Sajnos a múltból kézzelfogható tárgyi emlék – iratokon kívül, ami ugyan nagyon fontos – kevés maradt fenn. Jó lenne tudni a Bedekovich-ok sírhelyét, de sajnos a múlt századi Márkus család, János igazgató-tanító, és gyerekei Mária óvónő, Ödön községházi tisztviselő sírja sem maradt fenn.
   Minden században voltak a településért, az itt előkért az átlagtól többet tevő személyek. Nagyon fontosnak tartom, hogy e személyek nevei, emlékei valamilyen formában fennmaradjon, például szolgáljon a következő nemzedékeknek. A síremlék felfedezése óta 10 év telt el, mondhatnák „a jó munkának idő kell”, de nem ez az igazság.
   A FÉBE 2021 évi civilpályázatába két síremlék rendbetételét felvállalta, az egyik dr. LédigLajos és feleségéjét. A vallásuk izraelita volt, így úgy láttuk jónak, ha az Szent Imre temetőben 1993-ban áthelyezett Zsidó áldozatok emlékművének jobb oldalánál helyeztük el.
   Síremlék neves személyekről még van bőven, akiknek már nincs vagy nem is volt közeli hozzátartozójuk, ezek megmentésére felújítására igyekezünk a jövőben is gondot fordítani.
   Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának dr. Lédig Lajos síremlékének megmentése és felújítása után új végleges helyre való elhelyezésének anyagi támogatását.
   A munka kivitelését Harmath József, a síremlék előlapján magyar, a hátlapján héber betűinek festését felesége Boros Mária végezte.
   Harmath József verses gondolata: A sírnál / Ha magadtól jöttél ide, állj meg sírom tövébe / Vess keresztet, mondj el egy imát / Aztán szaladj és élj tovább


Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó: A síremlék elő, hátoldala és környezete