2023 márciusában lesz 150 éve, hogy átadták a Hatvan – Szolnok vasútvonalat, a közelgő jubileum kapcsán korabbeli közlönyökből, újsághírekből ismerhetjük meg a jászfényszarui történéseket.

   A Hatvan Szolnok vasúti vonal átadásakor 1873. március 10-én összesen négy megállóhely volt, így Monostor, Jászberény, Tápiógyörgye.-Boldogháza és Újszász. A Hatvan Szolnok közötti utat 2 óra és 54 perc alatt tette meg a vonat.  

   „Magyar királyi államvasutak (északi vonal) HIRDETMENY.

MÁV raktár depóval előnézet 2022 07 11 001Folyó (1876) évi november hó l-én a fülek miskolczi vonalon Fülek és Balogfalva állomások között a 49. számú őrháznál fekvő Ajnácskö-Söreg, továbbá a hatvan-szolnoki vonalon Hatvan és Monostor állomások között a 6. számú őrháznál fekvő Jászfényszarú nevü megállóhelyek a személy- és podgyászforgalomra fognak megnyittatni. A vonatok e megálló helyeken 1 perczig tartózkodnak s a következő időben indulnak és pedig „Jászfényszarut” illetőleg: Hatvan felé a 411. sz. vegyes vonat d. e. 8 óra 15 pkor, a 413 sz. vegyes vonat d. u. 4 órakor. Szolnok felé a 412 sz. vegyes vonat d. u. 5 óra 52 pkor, a 414 sz. vegyes vonat d. e. 10 óra 04 pkor. E megálló helyeken menetjegyek nem fognak kiadatni. Az utasok és podgyász felvétele utánfizetés utján fog eszközöltetni. BUDAPEST, 1876. október hóban. Az igazgatóság”
   Idézve: Központi vasúti és közlekedési közlöny. Hetedik évfolyam 43 szám Budapest, 1876. október 26. Megjelenik minden csütörtökön.
   A fenti hirdetményből az is megállapítható, hogy Hatvan Szolnok között naponta délelőtt és délután 1-1 személyeket szállító szerelvény közlekedett 1., 2., 3., 4. osztályú kocsikkal oda és vissza is. A megállók száma a 1881. május hó 15-étől kedve hatra növekedett Jászfényszaru megálló mellett Jászberény után a Szt.-Imre megállóhelyet is létesítettek. Valószínű a mozdonyok korszerűsítésével a menet idő 1881-ben már 2 óra 24 percre csökkent.
   „24.10011/1908. szám. Versenytárgyalási hirdetés.

   A magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetősége nyilvános írásbeli egységáras verseny- tárgyalást hirdet: a Jászfényszaru m. á. v. rakodóhelyen létesítendő földszintes felvételi épület, a hozzátartozó melléképületek es egy különálló rakodó (reá épített bódéval) előállítási munkálataira, megjegyezvén, hogy az építéshez szükséges építési anyagot elsőrendű minőségben a vállalkozó köteles adni.

   A pályázati feltételek, a szerződés-tervezet, az ajánlati minta és a költségszámítás a magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetősége pályafentartási osztályában (II. oszt.) 3 korona lefizetése mellett, a hivatalos órák alatt délelőtt 8-tól délután 2 óráig bármikor beszerezhetők, vagy írásbeli megkeresés mellett a megfelelő bélyegjegyek előzetes megküzdésé után, királyi postán is megkaphatók. Az építmény tervei a pályafentartási osztálynál megtekinthetők. Ugyancsak az említett hivatalnál megtekinthetők: a munkák es szállítások kiadására vonatkozó feltétfüzet általános határozatai, az államvasutak vonalain elállítandó épületek leirasa es feltétfüzetek részletes határozatai is, melyek a magyar királyi államvasutak igazgatóságának budapesti nyomtatványtárából megszerezhetők.

   Az ajánlatot egykoronás magyar okmánybélyeggel, az ajánlat mellékleteit, úgymint pályázati feltételek, szerződéstervezet es költségszámítást pedig ívenkint 30 filléres magyar okmánybélyeggel ellátva, lepecsételt borítékban a következő felirattal:> Ajánlat a 24.100/1908. sz. versenytárgyalási hirdetés alapján a magyar királyi államvasutak Jászfényszaru m. á. v. rakodóhelyen létesítendő magasépítményék előállítási munkálataira < kell benyújtani, vagy postán beküldeni és pedig legkésőbb 1908. évi szeptember hó 30-án déli 12 óráig az aradi üzletvezetőség általános osztályának (I. oszt.) főnökéhez (aradi és Csanádi egyesült vasutak palotája, 1. emelet, 13. ajtószám).

   Az ajánlatok a benyújtásra kitűzött határidő leteltével a magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetősége I. osztályában azonnal felbontatnak, mely alkalommal az ajánlattevők vagy azok igazolt képviselői is jelen lehetnek.

   Az ajánlatok benyújtását megelőző napon, vagyis 1908. évi szeptember 29-én déli 12 óráig a pályázóknak 1000, azaz egyezer korona bánatpénzt kell a magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetőségének gyüjtőpénztáránál, hivatkozással a hirdetett versenytárgyalás számára, akár készpénzben, akár állami letétekre alkalmas értékpapírokban letenni…

   Olyan ajánlattevők, kik a pályázat tárgyát képező munkák teljesítésére törvényes képesítéssel nem bírnak, kötelesek ajánlataikban ily képesítéssel bíró megbízottat megnevezni és annak képesítését igazolni.

Aradon, 1908 szeptember hóban Az aradi üzletvezetőség.”

MÁV raktár és bódé 2022 07 11 001

   Idézve: Ország-Világ képes hetilap XXIX. évfolyam Budapest, 1908. szeptember 20.  38. szám.
Tóth Tibor

Fotó:

1./ A felépült raktár előtte a depó, ezt jól használták műkedves előadások színpadának is, kb. 1 m magas volt, a raktárépület mögött volt a fabódé. A kép címe is lehetne a gőzös és a diesel találkozása.
A felvétel 50 éve 1972-ben készült Vidovich László adományozta a Városi Értéktárnak.
Ma már csak a depó látható.