Az ünnepség szeptember 28-án du. fél 2 órakor a himnusz hangjaival vette kezdetét. TóthTibor a FÉBE elnöke, önkormányzati képviselő, az ünnepség egyik rendezője Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a Jászfényszaruért Alapítvány nevében köszöntötte szerte e hazából, Jászfényszaruról összesereglett, mint egy 250 fős ünneplő közönséget.

 Kedves polgármester asszony, jegyzőasszony, helyi emeritus jászkapitány, plébános és önkormányzati képviselő urak!
Kedves tanítóink, öregdiákok, volt osztálytársak! Kedves Vendégeink!

Nincs kerek évforduló, nincs jubileum, a környezet sem valami kellemes látvány, mégis az ittlévők többségének életében ez a mai délután piros betűs ünnepnap. Emlékezetünkben, szívünkben, e környék élményekben, és emlékekben gazdag, gyermekéveink, fiatalkorunk legszebb napjai kötődnek ide.
Több éve vetődött fel, hogy a vasúton túli tanyavilág, amely 1880-as évektől folyamatosan alakult ki a múlt szászad közepéig, az itt élt embereknek állítsunk emléket, melyet konkrétan
Dr. Harangozó Imre nyugalmazott sebész főorvos a FÉBE elnökségi tagja vetett fel.
A 20 éves a város, a FÉBE, a Jászfényszaruért Alapítvány ünnepség sorozat alkalmat adott arra, hogy 2013-ban a Fényszaruiak Baráti Egyesület kezdeményezésére, a Jászfényszaruért Alapítvány támogatásával az emlékhely megvalósuljon. Nemcsak a tanyán élt embereknek, hanem tudást, műveltséget adó 1927-ben megépült Vasút tanyai iskolának, majd a tanyán élt katolikus vallású emberek adakozásából 1936-ban megépült Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt kápolnának is állítsunk örök emléket.
Erre a legalkalmasabb hely a közel 40 évig állt megszentelt kápolna bejáratánál felállítandó
Vasút tanyai emlékmű, hogy az erre járókat évtizedek múltával is, amikor már mi nem leszünk, utódainkat is emlékeztesse e tényekre.
Az 1927-ben az iskola egy tanteremmel és tanítói lakással téglából épült meg, melynek első tanítója
Geng Márton volt. Az ötvenes években a gyereklétszám növekedése, és az állandó délelőtti tanítás biztosítása érdekében 1+1 tanteremmel bővült. Az itt dolgozó tanítók létszáma kettőre, majd háromra emelkedett. A jászfényszarui Fónagy testvérek 20 évet tanítottak itt, Laci bácsi 15 évig igazgató-tanítója volt az iskolának.
Az épületben 1927-1939 között 1-6 osztályos elemi, majd a 8 elemi illetve általános bevezetésével 1940-től 1963-ig 1-7 osztály, ezt követően 1970 júniusáig 1-4 osztály oktatása folyt. 1970-ben
Nagy Antalné Almássy Kornélia tanított itt utoljára, aki Budapesten él, és gondolatban velünk van, de fontos elfoglaltsága miatt jelezte nem tud velünk emlékezni.
A kápolna
Kovács József plébánossága alatt 1936-ban minden bizonnyal Szent Mihály napjára épült fel, 77 évvel ezelőtt. Ettől kezdve minden évben a tanyai búcsúkat szeptember negyedik vasárnapján tartották.
A tanyai lakosság folyamatos csökkenése a fiatalok elvándorlása, az itt élők elöregedésével, a tanyák a 70-80-as években kiürültek, felszámolódtak.
Az elmúlt év február havi helyi újságban, a jásztévében az új emlékhely létesítéséről hírt adtunk. A volt diákok közül az emlékhely megvalósítását kezdeményezték, támogatták:
Csajkás Lajos Jászágó, Cserháti Imre Várpalota, Dr. Harangozó Imre Budapest, Szabó Lajosné KissKornélia Hatvan, Nagy Lajosné Tóth Anna Jászfényszaru, Szilágyi Jánosné Bordás Mária Jászfényszaru, Tóth Tibor Jászfényszaru, Zsámboki Ferencné Rácz Katalin Jászfényszaru. Jeleztük, hogy várjuk további öregdiákok csatlakozását, hogy adományukkal elsősorban a közös összefogást, akaratot szimbolizálva szüleinkre, nagyszüleinkre emlékezve, mint ahogy ők adakozásból felépítették a kápolnát, most mi közös összefogással állítsunk nekik az adakozóknak, az iskolának, a kápolnának örök emléket.
Az ünnepséget szervező bizottság a tanítóinkat, és néhány tanítványt kért fel visszaemlékezésre. Az ünnepségen az idő korlátozott, természetesen a homok tanyán kötetlen formában tovább folyhat az emlékezés.
Elsőként a legmesszebbről Kecskemétről ideérkezett volt tanító
Nagy Lászlóné SztojkovErzsébetet, aki 1954 és 1960 között tanított itt, kapott szót.
Sztojkov Erzsébetnek visszaemlékezését megköszönve, nagyon boldog további éveket kívánva
Bordás Ferenc volt tanítványa virágcsokor adott át.
Dr. Harangozó Imre nyugalmazott sebész főorvos, a FÉBE elnökségi tagja, az első kezdeményező kapott szót. Ő az iskolába ide nem járt, de a közelben lévő tanyán élt, a tanyai életet, embereket ismerte, és a tanyai kápolnában istentiszteleteken rendszeresen részt vett. Mészáros Tivadar a Jászberényi tanítóképző elvégzése után gyakorló évét itt végezte, a tanítói pályája innen indult.
A visszaemlékezést követően
Szabó Rudolfné Kővágó Klára volt tanítványa adta át hálánk jeléül a virágcsokrot Mészáros Tivadarnak, kívánva jó egészséget, hosszú életet.
Szilágyi Jánosné Bordás Mária, aki két öccsével és egy húgával innen 4 km-re levő Peres tanyáról járt nap, mint, nap télen-nyáron egyaránt ebbe az iskolába, ezekre az évekre emlékezett.
Marika beszédét
, Beréné Magyar Krisztina követte egy prózával ezzel adóztunk a magyar irodalomnak, a magyar nyelvnek Horváth Tibor írását a Kavicsdobáló prózát hallhattuk tőle.
Krisztinának közreműködésért,
Blaskó József adta át a köszönet virágcsokrát.
Gebura Istvánnét Kiss B Katalin, aki nővérével együtt idejárt iskolába, megosztotta emlékeit a jelenlévőkkel.
Dr. Borbélyi Zoltánné Bodnár Klára, aki Jászberényből járt ide tanítani, most is Jászberényben él, emlékezett az itt töltött időszakra.
Bodnár Klára kedves szavait,
Bognár Sándor egyik volt tanítványa virágcsokorral köszönte meg.
Demény Józsefné Pethes Rozália Pusztamonostoron élő volt diák osztotta meg gondolatait az ünnepség résztvevőivel.
A visszaemlékezés sorát
Szlávik László villamos üzemmérnök volt diák, Hatvani lakos zárta.
Tóth Tibor összegezve a hallottakat megállapította büszkék lehetünk arra, hogy az itt tanítók magas szintű oktató, nevelő munkája - az esetleg szerényebb körülmények ellenére - becsületes az élet minden területén megálló gyerekeket indítottak útnak, hiszen innen ugyanolyan arányban kerültek ki orvosok, mérnökök, tanítók, tanárok, szakmunkások, vállalkozók, mint Jászfényszaru benti iskolájából.
Talán a tanyai emberek egymásra utaltsága, tisztelete, megbecsülése, egymás kölcsönös segítése a közösségi ember típus teljesebb kialakulását nagyban segítette, és az itt tanítók
Czholnoki Viktor gondolati szerint cselekedtek.
„Ne akarjon a tanító az emberből más embert faragni, hanem tanítsa meg a maga megismerésére, a maga tehetségeivel, s akkor áldott és gyönyörűséggel teljes lesz a munkája”
Ezt követően a következő személyek: Győriné Dr. CzeglédiMárta polgármester, Dr. Voller Erika jegyző, Mészáros László Jászfényszaruért Alapítvány Kuratórium elnök, a FÉBE titkár, Dr. Borbényi Zoltánné Bodnár Klára, Mészáros Tivadar, Nagy Lászlóné Szojkov Erzsébet ny. tanítók, Csajkás Lajos Jászágó, Cserháti Imre Várpalota, Szabó Lajosné Kiss Kornélia Hatvan, Nagy Lajosné Tóth Anna, Zsámboki Ferencné Rácz Katalin, Jászfényszaru öregdiákok közreműködésével megtörtént a Vasút tanyai emlékmű leleplezése.
Az emlékmű alapját a környezet rendbetételét
Török Imre, és Mészáros Sándor irányítása mellett, JágerAttila, Farkas Miklós, Geletei Attila, Gajdics Gyula, Kovács Imre, Mészáros József, Borbély János és Lovász Dénes végezték, melyet tisztelettel köszönünk.
Az alaphoz felhasznált bontott anyagot a város önkormányzatának, az alapon fekvő dolomit-mészkő sziklatömböt az adományozó jászapáti
ÚR-FA Kft., Urbán Miklós ügyvezetőnek, az emlékművet megtervező Szabó Imrefia Béla szobrászművésznek, Jászfényszaru díszpolgárának, akinek mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk. Köszönjük Tóásó Tibor kőszobrász által Jura német keménymészkőből készült könyvkivitelezést.
A leleplezett könyvlapjain ez olvasható:
iskola és kápolna volt ezen a helyen 1927-1970-ig a tanyai emberek hálás emlékezetéül állítatta a FÉBE 2013-ban.
Sándorné Tóth Éva kántor, hitoktató énekével emlékezetéssé tette e pillanatot.
A Hozsanna énekkönyv 209-es éneke után, kérte a jelenlévőket, hogy együttesen énekeljük el a 195-ös éneket „Te vagy földi éltünk vezércsillaga”.
A két szép énekért
Csajkás Lajos öregdiák köszönet virágcsokrát adta át, nemes gesztusként a csokor az emlékmű talapzatára került.
Kiss Gábor az egyházközség plébánosa, címzetes esperes, érseki tanácsos szép és megható gondolatai fejezték ki az ünnepség igazi jelentőségét. „…az igazi templom az a lelkekből épül fel…mert kétségtelen igaz, hogy nincs itt már a kápolna, de az elő kövek, a lelkek azok az emberek, akik itt születtek, itt nőttek fel, és idekötődik az első Isten élményük is Ők itt vannak, jelen vannak, együtt vannak. Tulajdon képen én úgy látom lelki szemeimmel, hogy áll, áll ez a kápolna, mondanyiunk jóakaratából és Istent dicsőíti. Nem üres falakra, üres épületekre van szükség, hanem lelki összefogásra és arra, ami ebből épül...” majd megszentelte az emlékművet.
Munkáját segítette
Zsámboki Sándor nyugalmazott harangozó-sekrestyés.
A megszentelt
Vasút tanyai emlékműre: emlékezve a tanyán élt emberekre, hívőkre az itt tanítókra, az ide járt diákokra, akik már nem lehetnek közöttünk tiszteletükre az ittlévők nevében Petőné Kapalyag Éva jászasszony koszorút helyezett el.
Az ünnepség méltóságát emelte a tisztelgő huszárok Ézsiás István és Pető Ottó közreműködése. Az emlékezés első állomása itt véget ért, buszokba, kocsikba beszállva az ünnepség a Szabadság téren, a volt Leányiskola helyén a Tanítók emlékművénél egy negyedóra múlva folytatódott.
Tóth Tibor a Tanítók emlékműnél köszöntötte a megjelenteket és ismertette a
Vasút tanyaiiskola tanítóit, akiknek a neve már a hallhatatlanok olvasókönyvének lapjaira bevésésre került. Így: Geng Márton, Horváth Erzsébet, Rácz Sándor, Kolb Győzőné Bíró Erzsébet, Kolb Győző, Miklósi István, Thury Anna, Kispál Sándor, Molnár István, Görbe Emánuel, Ficzere Istvánné, Fónagy Sándor, Sebestyén Lászlóné Nagy Vilma, Benke Imréné Horváth Terézia Margit, és Fónagy László.
A
Homok tanyai iskola tanítói, akiknek a neve már a hallhatatlanok olvasókönyvének lapjainak bevésésére került. Így: Haffner Dezsőné, Horváth Mária, Kolb Győző, Zingai Béla, Kispál István, Vastag Mária, Probocskai Zoltán, Probocskai Zoltánné, Görbe Emánuel, Rigó Mária, Gábris Anna, Sebestyén Lászlóné Nagy Vilma, és Ballagó Gyula.
Jáger János gitárral kísért énekszáma alatt az emlékműre, tiszteletükre, az emlékezés, a köszönet koszorúját Nagy Lajosné Tóth Anna Vasút tanyai öregdiák, nyugalmazott tanító helyezte el.
A jelenlévők járművekre, buszokra szállva a harmadik helyszínre a
Homok tanyai iskolához indultak.
Tóth Tibor ismét köszöntötte az ünnepség résztvevőit, közölte most ott vagyunk ahol Jászfényszaru község első tanyai iskolája 1925-ben, jelentős közösségi összefogással megépült. Tisztelettel felkérte
Kohári András urat, aki fiatal tanítóként itt 10 évet töltött el, az iskola történetét kutatta, hogy ennek eredményét ossza meg velünk.
Sulyok Zoltánné Bódis Neli homok tanyai volt diák adja át Kohári Andrásnak a köszönet virágcsokrát, további jó egészséget, és hosszú életet kívánt szerető családja körében.
Tóth Julianna 8. osztályos tanuló, a jelenlegi diákok nevében Kárpáti Tibor: Gyöngyöt az Embernek című számot énekelte el.
Julikának
Győri Gábor homok tanyai öregdiák köszönet képen a virágcsokrot adott át.
Kónyáné Kolozs Katalin homok tanyai volt diák osztotta meg a jelenlévőkkel iskolai emlékképeit.
Kolozs Katalin emlékezése után,
Bordásné Kovács Katalin a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, a most 40 éves Napsugár Gyermekszínpad alapító tagja, majd a Fortuna Együttes tagja, Váci Mihály: Jegenye fényben című versét mondta el.
Katinkának közreműködésért
Pál Bertalan öregdiák virágcsokrot nyújtott át.
Varga Jánosné Varga Mária nyugalmazott tanítónő, aki 18 évet tanított Jászfényszarun, és a Homok tanyai iskola most is álló épületében 1970/71-es utolsó tanévének tanítója volt emlékezett az itt eltöltött időre.
Varga Jánosnét virágcsokorral
Varga László volt homoktanyai diák köszöntötte és kérte, hogy még nagyon sokáig jó egészségben látogasson el Jászfényszarura családjával, ahol fiatalságának egy korszakát töltötte.
Győri Gábor homoktanyai öregdiák, aki nagyban segítette a találkozó technikai előkészítését, az iskolában töltött évekről szólt.
Nagy Károlyné Rékasi Erzsébet családjával itt élt az iskolához közzel, itt volt diák, a tanító hivatást választotta, nyolc tanévet tanított Jászfényszarun a belterületi iskolában és Hatvan városában igazgatóként vonult nyugdíjba. Elmondta ez a hely, az iskola egy életre szóló útravalót, az itt tanítók példát adtak számára.
Tóth Tibor bejelentette, hogy az 1954-ben megépült iskola falán emléktábla hirdeti az épület eredeti funkcióját, emlékeztetve a tanítókra, és sok száz diákra.
Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester asszony, Dr. Voller Erika jegyző asszony, Mészáros László a Jászfényszarui Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a FÉBE titkára, Kohári András, és Varga Jánosné tanítók, Győri Gábor, Kónyáné Kolozs Katalin, NagyKárolyné Rékasi Erzsébet öregdiákok leleplezték az emléktáblát.
A
Homok tanyai emléktáblán ez olvasható: E HELY 1925-től AZ ÉPÜLET 1954-1971 KÖZÖTT A TANYAI GYERMEKEK OKTATÁSÁT SZOLGÁLTA ÁLLÍTATTÁK AZ ÖREGDIÁKOK 2013.
Az egyházközség plébánosa Kiss Gábor érdemes esperes, érseki tanácsos, néhány szép gondolat után meg áldotta az emléktáblát, Zsámboki Sándor nyugalmazott harangozó és sekrestyés közreműködésével.
Szabó Krisztina énekművész - akinek édesanyja Szabó Lajosné Kiss Kornélia a Vasúttanyai iskola melletti tanyán, amely jelenleg is áll töltötte gyermekkorát, és a szomszédos iskola diákja volt - Kormorán: A szeretet az egyetlen című dalt az ünnepség zárásként énekelte el.
Szabó Krisztina énekét
Varga Zoltán öregdiák egy virágcsokorral köszönete meg.
Győri Gábor a jenlévők nevében az emléktáblához elhelyezte az itt tanítók, diák tiszteletére, akik már nem lehetnek közöttünk az emlékezet, és köszönet koszorúját.
Tóth Tibor megköszönte a meleg uzsonnát elkészítőknek:
Agócs Ferenc és feleségének Zsuzsának, Rusai László és feleségének Terikének. Fekete Károlynak mindkét helyszínen az erősítést és a GAMESZ néhány dolgozójának a munkáját. Csépány Miklósnak autóbuszával a szállításban való közreműködését.
Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester a város vendégeinek jó étvágyat kívánt.

 

A következő személyek adománya járult hozzá a két emlékhely megvalósulásához: Agócs Ferenc*, Bagi János Budapest, Ballagó Béláné Hatvan, Dr. Ballagó Katalin Hatvan, Basa Éva, Basa Lászlóné, Berényi Ferenc, Blaskó József Jászágó, Bordásné Kovács Katalin, Bognár Sándor Pusztamonostor, Dr. Borbényi Zoltánné Bodnár Klára Jászberény, Brencsák Károlyné Török Anna, Dobák Jánosné Cserháti Emília, Csajkás Lajos Jászágó, Cserháti Imre Várpalota, Csépány Miklós, Csuka Sándor, Dugonics Sándorné, Fodor István Ferenc Jászjákóhalma, Folyó Ferencné Sós Mária, Gebura Istvánné Kiss B Katalin, Győri Ernő, Győriné dr. Czeglédi Márta, Győri Gábor, Dr. Harangozó Imre Budapest, Holló Imréné, Horváthné Csuka Gizella Hatvan, Juhász Istvánné Sós Julianna Hatvan, Kiss László Jászberény, Kohári András, Kollár Ferenc, Koncsik Béláné, Koós Sándorné Kiss Mária, Kónyáné Kolozs Katalin, Kővágó József, Kurunczi Sándorné Csuka Gizella, Ladányi Erzsébet, Ladányi László Debrecen, Lajkóné Tanczikó Tünde, Langó Tiborné Horváth Judit Lovászné Török Magdolna, Magyarné Horváth Gizella Budapest, Mészáros András, Mészáros László, Mészáros Mihályné, Mészáros Tivadar, Nagy Károlyné Rékasi Erzsébet Hatvan, Nagy Lajosné Tóth Anna, Nagy Lászlóné Szojkov Erzsébet Kecskemét, Nagy Pálné Balogh Ida, Ocskó Sós Miklósné, Osváth Attiláné Langó Éva Budapest, Ördögné Czeglédi Mária, Pál Bertalan, Pál Károly, Pál László Jászágó, Peredi Zoltánné Langó Nóra Jászágó, Pethes Rudolf Jászágó, Pethő Ferenc Budapest, Pető Ottó, Pető Zoltán, Rékasi Károlyné, Rusai Antalné Horváth Mária Hatvan, Rusai László, Sándor Gyula Vecsés, Sándor Miklósné, Sándor Tamásné Szlávik Erika, Sós Alajos, Sós Alajosné Kiss B. Ilona, Szabó Lajosné Kiss Kornélia Hatvan, Szabó Rudolfné Kővágó Klára, Szeder László Sárospatak, Szeder Lászlóné, Szilágyi Jánosné Bordás Mária, Szlávik László Hatvan, Szlávik Mihály Hatvan, Tamus Imre, Tóth Tibor, Tóth Zoltánné Balogh Mária, Újvári Sándorné Rimóczi Mária, Dr. Voller Erika, Zsámboki Ferencné Rácz Katalin, Zsámboki Sándor. A FÉBE számlájára október 18-ig 83 főtől 402.500,- Ft adomány érkezett, illetve került befizetésre.
A Vasút tanyai emlékmű és Homok tanyai emléktábla együttes szakipari költsége: 480.000,- Ft összegbe került ehhez jöttek egyéb járulékos költségek. A Jászfényszaruért Alapítvány 100.000,- Ft összeggel járult hozzá a két emlékhely és a rendezvény költségéhez.
Jászfényszaru Város Önkormányzata Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonyunk meghívása alapján, mint egy 200 fő részére egy tányér gulyásleves alapanyag költségét és 40 palack ásványvíz költségét vállalta fel.

*Azon adományozók, akik után település név nem szerepel jászfényszarui lakosok.
Tóth Tibor